Start
logo 42-400 Zawiercie, ul. 11 Listopada 22, tel. 3267-225-62, mail: g1zawiercie[at]gmail.com
Gimnazjum nr 1 im. T. Kościuszki w Zawierciu

REKRUTACJA DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH


 1. Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zawiercie na rok szkolny 2018/2019
 2. Składanie wniosków o przyjęcie do klas IV i VII na rok szkolny 2018/2019 do 16 marca 2018 r.
 3. Składanie wniosków o przyjęcie do klas IV i VII klas sportowych na rok szkolny 2018/2019

I. Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zawiercie na rok szkolny 2018/2019

Informacje ogólne

Do klas I przyjmowane są:
 • dzieci 7-letnie (urodzone w roku 2011) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 • dzieci 6-letnie (urodzone w roku 2012) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej

Zasady przyjęć

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

 • kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole - przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń zgodnie z art. 151 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.).
 • termin zgłoszenia ustalono od 26 lutego do 2 marca 2018 r.

Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

Kandydaci spoza obwodu

L.p. Kryteria lokalne Wartość kryterium
w punktach
1 Dziecko zamieszkałe na terenie gminy Zawiercie 28
2 Dziecko, które uczęszcza do oddziału przedszkolnego w szkole, do której składany jest wniosek 12
3 Dziecko, które uczęszcza do przedszkola w obwodzie szkoły, do której składany jest wniosek 8
4 Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczać w następnym roku do szkoły, w której składany jest wniosek 4
5 Wielodzietność rodziny kandydata 1
6 Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 1

Terminy rekrutacji

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2018/2019 jest prowadzone w terminach określonych przez Prezydenta Miasta Zawiercie w Ogłoszeniu z dnia 31.01.2018 r.

L.p. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu
uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata obowiązujących kryteriów. Od 26 luty
do 2 marca 2018 r.
Od 9 kwietnia
do 13 kwietnia 2018 r.
2 Pierwsze posiedzenie komisji rekrutacyjnej (zakwalifikowani). Od 5 marca
do 7 marca 2018 r.
16 kwietnia 2018 r.
3 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 8 marca 2018 r. 17 kwietnia 2018 r.
4 Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do klasy I szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia. Od 9 marca
do 13 marca 2018 r.
Od 18 kwietnia
do 19 kwietnia 2018 r.
5 Drugie posiedzenie komisji rekrutacyjnej (przyjęci). Od 14 marca
do 16 marca 2018 r.
20 kwietnia 2018 r.
6 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 19 marca 2018 r. 23 kwietnia 2018 r.
7 Składanie wniosków o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. Do 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
8 Przygotowanie i wydanie uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata. Do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
9 Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia kandydata. Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
10 Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia kandydata. Do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej


II. Składanie wniosków o przyjęcie do klas IV i VII na rok szkolny 2018/2019

Wnioski o przyjęcie uczniów na rok szkolny 2018/19 do klas IV i VII publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zawiercie, powstałych z przekształcenia gimnazjów można składać

od 26 lutego do 2 marca 2018 r. do 16 marca 2018 r. na podstawie zarządzenia 2 i zarządzenia 1.

 • Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy 4 szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019
 • Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy 7 szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019

III. Składanie wniosków o przyjęcie do klas IV i VII klas sportowych na rok szkolny 2018/2019

Wnioski o przyjęcie uczniów na rok szkolny 2018/19 do klas IV i VII klas sportowych można składać

od 26 lutego do 2 marca 2018r.

zgodnie z
Ogłoszeniem Prezydenta Miasta Zawiercie.
 • Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy IV sportowej w szkole podstawowej
 • Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy VII sportowej w szkole podstawowej

do góry^

Start
Rekrutacja