Start
logo 42-400 Zawiercie, ul. 11 Listopada 22, tel. 3267-225-62, mail: sp1zawiercie@zawiercie.eu
Gimnazjum nr 1 im. T. Kościuszki w Zawierciu

REKRUTACJA DO KLAS O SZKÓŁ PODSTAWOWYCH


Klasy 0
Klasy I
Klasy IV i VII
Klasy IV i VII sportowe


Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zawiercie na rok szkolny 2019/2020

Informacje ogólne

Dzieci 6-letnie (urodzone w 2013 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Dziecko 6-letnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.
Dzieci 5-letnie (urodzone w 2014 r.), dzieci 4-letnie (urodzone w 2015 r.) oraz dzieci 3-letnie (urodzone w 2016 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. 

Kryteria naboru

Do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Zawiercie.
W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).

L.p. Kryteria ustawowe –
brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego
1. Wielodzietność rodziny kandydata
2. Niepełnosprawność kandydata
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami uwzględnia się kryteria określone przez organ prowadzący. Kryteria określa Uchwała Nr XXXV/318/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 lutego 2017 roku wraz ze zmianami w Uchwale Nr XXXIX/347/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 26 kwietnia 2017 r. tzw. kryteria lokalne.

L.p. Kryteria lokalne
brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
Wartość kryterium
w punktach
1. Rodzeństwo kandydata kontynuuje edukację w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, do którego złożono wniosek. 12
2. Oboje rodziców/opiekunów prawnych kandydata pracują. 6
3. Rodzice/opiekunowie prawni  kandydata mieszkają na terenie gminy Zawiercie. 1

Rodzice lub prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane. 

W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wskazanych we wniosku, Prezydent Miasta Zawiercie, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka, które aktualnie korzysta z usług publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole składają na kolejny rok szkolny Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w terminie od 14 lutego do 22 lutego 2019 roku. Dzieci te mają ustawowo zagwarantowane miejsce i tym samym nie mogą brać udziału w rekrutacji.

Terminy rekrutacji
Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2019/2020 jest prowadzone w terminach określonych         przez Prezydenta Miasta Zawiercie w Zarządzeniu nr 84/19 z dnia 24.01.2019 r.

L.p. Rodzaj czynności Termin                       w  postępowaniu rekrutacyjnym Termin
w postępowaniu
uzupełniającym
1. Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego Od 14 lutego do 22 lutego 2019 r.
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata obowiązujących kryteriów Od 25 lutego
do 1 marca 2019 r.
Od 8 kwietnia
do 12 kwietnia 2019 r.
3. Pierwsze posiedzenie komisji rekrutacyjnej (zakwalifikowani) Od 4 marca
do 6 marca 2019 r.
Od 15 kwietnia
do 16 kwietnia 2019 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 8 marca 2019 r. 17 kwietnia 2019 r.
5. Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
Od 11 marca
do 13 marca 2019 r.
Od 18 kwietnia
do 19 kwietnia 2019 r.
6. Drugie posiedzenie komisji rekrutacyjnej (przyjęci) Od 14 marca
do 15 marca 2019 r.
22 kwietnia 2018 r.
7. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 18 marca 2018 r. 23 kwietnia 2018 r.
8. Składanie wniosków o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata Do 7 dni od podania do publicznej
wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
9. Przygotowanie i wydanie uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata Do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
10. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia kandydata Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
11. Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia kandydata Do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej


REKRUTACJA DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH


I. Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zawiercie na rok szkolny 2019/2020

Informacje ogólne

Do klas I przyjmowane są:

Zasady przyjęć

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia (szkoła obwodowa)  lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

  • kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole - przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń zgodnie z art. 151 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 996 z późn. zm.).
  • termin zgłoszenia ustalono od 25 lutego do 1 marca 2019 r.

Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.  

Kandydaci spoza obwodu

  • kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym,
  • rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranej szkoły,
  • kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi w Uchwale Nr XXXV/319/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 lutego 2017 r.
L.p. Kryteria lokalne Wartość kryterium
w punktach
1 Dziecko zamieszkałe na terenie gminy Zawiercie 28
2 Dziecko, które uczęszcza do oddziału przedszkolnego w szkole, do której składany jest wniosek 12
3 Dziecko, które uczęszcza do przedszkola w obwodzie szkoły, do której składany jest wniosek 8
4 Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczać w następnym roku do szkoły, w której składany jest wniosek 4
5 Wielodzietność rodziny kandydata 1
6 Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 1

Terminy rekrutacji

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2019/2020 jest prowadzone w terminach określonych przez Prezydenta Miasta Zawiercie w Zarządzeniu nr 80/19 z dnia 24.01.2019 r.

L.p. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu
uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata obowiązujących kryteriów. Od 25 lutego
do 1 marca 2019 r.
Od 8 kwietnia
do 12 kwietnia 2019 r.
2 Pierwsze posiedzenie komisji rekrutacyjnej (zakwalifikowani). Od 4 marca
do 6 marca 2019 r.
Od 15 kwietnia
do 16 kwietnia 2019 r.
3 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 8 marca 2019 r. 17 kwietnia 2019 r.
4 Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do klasy I szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia. Od 11 marca
do 13 marca 2019 r.
Od 18 kwietnia
do 19 kwietnia 2019 r.
5 Drugie posiedzenie komisji rekrutacyjnej (przyjęci). Od 14 marca
do 15 marca 2019 r.
22 kwietnia 2019 r.
6 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 18 marca 2019 r. 23 kwietnia 2019 r.
7 Składanie wniosków o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. Do 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
8 Przygotowanie i wydanie uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata. Do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
9 Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia kandydata. Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
10 Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia kandydata. Do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej


II. Składanie wniosków o przyjęcie do klas IV i VII na rok szkolny 2019/2020

Wnioski o przyjęcie uczniów na rok szkolny 2019/20 do klas IV i VII publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zawiercie, powstałych z przekształcenia gimnazjów, mogą być składane:

  • Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy 4 szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020
  • Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy 7 szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020

III. Składanie wniosków o przyjęcie do klas IV i VII klas sportowych na rok szkolny 2019/2020

Wnioski o przyjęcie uczniów na rok szkolny 2019/20 do klas IV i VII klas sportowych można składać

od 25 lutego do 6 marca 2019r. (postępowanie rekrutacyjne)
od 8 do 12 kwietnia 2019r. (w postępowaniu uzupełniającym)

zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Zawiercie.
  • Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I sportowej w szkole podstawowej
  • Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy IV sportowej w szkole podstawowej
  • Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy VII sportowej w szkole podstawowej


IV. Składanie wniosków o przyjęcie do klas IV i VII klas dwujęzycznych na rok szkolny 2019/2020

Wnioski o przyjęcie uczniów na rok szkolny 2019/20 do klas VII klas dwujęzycznych można składać

od 25 lutego do 8 marca 2019r. (postępowanie rekrutacyjne)
od 8 do 12 kwietnia 2019r. (w postępowaniu uzupełniającym)

zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Zawiercie.

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy VII dwujęzycznej w szkole podstawowej.Na stronie

https://men.gov.pl/rekrutacja

zostały zamieszczone najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji

do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020

do góry^

Start
Rekrutacja