Start
logo 42-400 Zawiercie, ul. 11 Listopada 22, tel. 3267-225-62, mail: g1zawiercie[at]gmail.com
Gimnazjum nr 1 im. T. Kościuszki w Zawierciu

REKRUTACJA DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCHZasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zawiercie na rok szkolny 2017/2018

Informacje ogólne

Do klas I przyjmowane są:

- dzieci 7-letnie (urodzone w roku 2010) – objęte obowiązkiem szkolnym,
- dzieci 6-letnie (urodzone w roku 2011) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało  z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Zasady przyjęć

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu na podstawie ZGŁOSZENIA (szkoła obwodowa) lub na WNIOSEK rodziców (szkoła nieobwodowa).

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

- kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole - przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń zgodnie z art. 151 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59).

- termin zgłoszenia ustalono od 27 marca do 31 marca 2017 r.

Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły lub zostanie im wskazana szkoła najbliższa w przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych na podstawie oświadczeń o miejscu zamieszkania będzie większa niż liczba utworzonych w szkole oddziałów. 

Kandydaci spoza obwodu

- kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym,
- rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranej szkoły,
- kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi w Uchwale Nr XXXV/319/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 lutego 2017r.

L.p. Kryteria lokalne Wartość kryterium
w punktach
1 Dziecko zamieszkałe na terenie gminy Zawiercie 28
2 Dziecko, które uczęszcza do oddziału przedszkolnego w szkole, do której składany jest wniosek 12
3 Dziecko, które uczęszcza do przedszkola w obwodzie szkoły, do której składany jest wniosek 8
4 Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczać w następnym roku do szkoły, w której składany jest wniosek 4
5 Wielodzietność rodziny kandydata 1
6 Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 1

Terminy rekrutacji

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2017/2018 jest prowadzone w terminach określonych w Zarządzeniu nr 1045/2017 Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 10.03.2017 r.

L.p. Rodzaj czynności Termin 
w  postępowaniu rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu
uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata obowiązujących kryteriów. Od 27 marca
do 31 marca 2017 r.
Od 8 maja
do 12 maja 2017 r.
2 Pierwsze posiedzenie komisji rekrutacyjnej (zakwalifikowani). Od 3 kwietnia
do 4 kwietnia 2017 r.
15 maja 2017 r.
3 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 5 kwietnia 2017 r. 16 maja 2017 r.
4 Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do klasy I szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia. Od 6 kwietnia
do 7 kwietnia 2017 r.
Od 17 maja
do 19 maja 2017 r.
5 Drugie posiedzenie komisji rekrutacyjnej (przyjęci). Od 10 kwietnia
do 11 kwietnia 2017 r.
22 maja 2017 r.
6 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 12 kwietnia 2017 r. 23 maja 2017 r.
7 Składanie wniosków o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. Do 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
8 Przygotowanie i wydanie uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata. Do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
9 Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia kandydata. Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
10 Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia kandydata. Do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do góry^

Start
Rekrutacja