Projekt
 
Postaci
 
Grupa badawcza
 
Wydarzenia
 
Galeria
 
Kronika
 
Link


 

Poniższa kronika została wiernie przepisana zgodnie z obowiązującymi wówczas zasadami pisowni.

Kronika

Szkoły Nr 1 w Zawierciu

( Niżej okrągła pieczęć szkoły z napisem: „Szkoła Powszechna Nr 1 w Zawierciu")

Zawiercie początkowo nie posiadało stałego budynku szkolnego. Nauka odbywała się przez szereg lat w domach zamożniejszych gospodarzy według kolejności numerów i to tylko zimą.

Jednopiętrowy budynek, w którym mieści się obecnie 7 – klasowa szkoła powszechna Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki, wybudowany został w roku 1902 i posiadał tylko dwie sale szkolne i dwa mieszkania dla nauczycieli. W tymże roku szkoła została uruchomiona. Na mocy uchwały gromadzkiej z dnia 21września 1909r. dobudowano drugie skrzydło budynku: cztery sale i dwie małe ubikacje, mieszczące pokój dla nauczycieli i szatnię.

Do roku 1909 szkoła posiadała oddziały: wstępny, I-szy, II-gi i III-ci, a po rozszerzeniu budynku jeszcze kilka oddziałów równoległych.

Do wybuchu wojny światowej kierownikiem szkoły był p. Józef Dominajtis, a po nim objęła kierownictwo p. Marja Krzakowska. Liczba nauczycieli wzrosła wtedy do 7-u osób, liczba dzieci do 326.

W roku szkolnym 1916-1917 kierownikiem był p. Władysław Chojnacki, a następnie p. Adolf Komorowski, za którego został utworzony oddział IV-ty odpowiadający dzisiejszemu V-u.

W roku 1919 ku upamiętnieniu 125 rocznicy przysięgi Tadeusza Kościuszki na zebraniu obywatelskim postanowiono nazwać szkołę Nr 1 Jego imieniem, jako najstarszą szkołę Zawiercia. Dyplom urzędowo stwierdzający prawo szkoły do noszenia tej nazwy został wręczony przez p. inspektora Mieczysława Cimoszkę kierownikowi tej szkoły w następującym brzmieniu:

Inspektor Szkolny okręgu szkolnego Sosnowieckiego Nr 1306/19 Sosnowiec dnia 26 marca 1919. Ku upamiętnieniu 125 rocznicy przysięgi Naczelnika Najwyższego Tadeusza Kościuszki w porozumieniu się z przedstawicielami miasta Zawiercia, Rady Szkolnej powiatu Będzińskiego oraz Dozoru Szkolnego nadaje się szkole powszechnej miejskiej Nr 1 w Zawierciu nazwę: „Szkoła powszechna miejska Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki”. Inspektor Szkolny: Mieczysław Cimoszko.

Okrągła pieczęć Inspektora szkolnego w Sosnowcu.

W roku 1920 został utworzony oddział IV ty. Podczas feryj wakacyjnych w roku 1922 z mieszkań zrobiono dwie sale szkolne tak, że szkoła posiada obecnie ośm sal szkolnych. W tymże roku szkoła została przekształcona na pełną 7 – klasową posiadała 17 oddziałów i tyleż sił nauczycielskich. Liczba dzieci wzrosła do 1000.

W listopadzie 1923 roku był w tutejszej szkole wizytator szkół powszechnych p. Kostuch.

Dnia 25 października 1924 roku dzieci oddały hołd śmiertelnym szczątkom wielkiego pisarza i obywatela Henryka Sienkiewicza, które ze Szwajcarji sprowadzone zostały na wieczny spoczynek w podziemiach katedry św. Jana w Warszawie.

W tym dniu od godz. 9 -12 odbyły się w klasach pogadanki o życiu i dziełach Sienkiewicza połączone z odczytaniem cenniejszych wyjątków z Jego utworów. Specjalna delegacja tej szkoły w liczbie 45 udała się ze sztandarem na nabożeństwo za spokój jego duszy, poczem wraz z innemi delegacjami na dworcu oddała hołd przejeżdżającym zwłokom. Cała szkoła ustawiona wzdłuż toru kolejowego miała sposobność ujrzeć przejeżdżający nadzwyczajny pociąg, którego ostatni wagon zamieniony na kaplicę mieścił trumnę ze zwłokami.

W styczniu roku 1924 zwizytował szkołę naczelnik wydziału p. Statkiewicz.

Szkoła nie miała sztandaru. Nauczycielstwo zorganizowało gromadzenie funduszów na ten cel drogą: a) drobnych składek ze strony dzieci i nauczycielstwa b) przedstawień szkolnych. Urządzono w tym czasie dwa przedstawienia, przygotowaniem pierwszego zajął się prefekt tutejszej szkoły ks. Wacław Zając, drugie odbyło się pod kierownictwem p. Janiny Mioduszewskiej i p. Józefa Palmego. Sztandar z Białym Orłem z jednej strony, z drugiej z drugiej z Matką Boską Częstochowską pędzla Józefa Palmego został poświęcony dnia 3 maja 1924r. Rodzicami chrzestnymi byli: p. Wanda Okuińska, p. Janina Mioduszewska, p. Józef Palme i p. Wojciech Nowak.

Aby zapewnić dzieciom możność tanich i odpowiednich przyborów szkolnych założono w jesieni tegoż roku sklepik szkolny który prowadzi p. Wojciech Nowak. Całkowity dochód ze sklepiku przeznacza się na zakupno pomocy szkolnych. Z tego źródła i z dochodów jakie dawały urządzane przedstawienia zakupiono kilka map i latarnię projekcyjną.

Ze względu na panujące bezrobocie i wynikłą z niego nędzę Magistrat m. Zawiercia prowadzi od stycznia 1925r. akcję dożywiania dzieci: od 150-200 dzieci otrzymuje codziennie gorące mleko na drugie śniadanie.

Kronikę szkoły Nr 1 w Zawierciu, na podstawie różnych zapisków i wiadomości od tutejszych mieszkańców spisała do dnia 15 września 1925r.

Marja Gemserowa

Rok szkolny 1925/26 rozpoczął się dnia 1 września 1925r.

Kierownikiem szkoły został zamianowany Miśniak Jan. Skład grona nauczycielskiego w roku szkolnym 1925/26 był następujący: 1) Borówczanka Genowefa, 2) Gemserowa Marja, 3)Kuśmierska Weronika, 4) Lipówna Stanisława,  5) Mioduszewska Janina, 6) Nowak Wojciech,

 7) Okuińska Wanda, 8) Palme Józef, 9) Palmowa Stefanja, 10) Ptaczkiewiczówna Wanda,

11) Słodówna Józefa, 12) Staśkówna Władysława, 13) Stobiecka Zofia, 14) Wyczesanowa Stefanja, 15) ks. Wdowicki Stanisław. Oddziałów było 16, zapisanych 903 dzieci. Nauka odbywała się na dwie zmiany. Sklepik  szkolny pod kierownictwem p. Nowaka, prosperował bardzo dobrze i czysty dochód ze sprzedawania przedmiotów szkolnych, oraz dochód z urządzania wyświetlań wypożyczanych klisz treści naukowej dla starszych dzieci i bajek dla małych dzieci, był obracany na zakup pomocy naukowych. Wiele pomocy naukowych zrobiły dzieci szkolne pod kierownictwem p. Nowaka. Z magistratu miasta Zawiercia otrzymała szkoła osiem krzeseł, jedną umywalnię dla dzieci i dwie beczki na wodę, do picia. Na prenumeratę pism dla młodzieży szkolnej, przysłał magistrat 80 ( osiemdziesiąt) złotych , a Rada Pedagogiczna tutejszej szkoły uchwaliła, dnia 30 marca 1926 r. zaprenumerować dla młodzieży szkolnej następujące pisma:

1)      Moje Pisemko, 2) Płomyk i 3) Iskry.

Celem przyjścia z pomocą biednej ludności w odżywianiu dzieci, zarządził magistrat Zawiercia wydawanie mleka i bułek, dla najbiedniejszych dzieci. Akcja ta trwała od 28 października 1925r. do 18 marca 1926r. Wydano w tym czasie 13807 ˝ litrów mleka i 4863 kg bułek ( trzynaście tysięcy osiemset siedem i pół l. mleka i cztery tysiące i osiemset sześćdziesiąt trzy kg bułek).

Dnia 17 listopada 1925r. zwiedził tutejszą szkołę inspektor szkolny p. Winiarski, 25 listopada 1925 inspektor szkolny p. Świderski , 29 marca 1926 wizytator O. S Warszawskiego  p. Drzewiecki.

Z dniem 1 stycznia 1926 r. rejon wizytacyjny Nr II powiatu sosnowieckiego , do którego należy Zawiercie, objął inspektor szkolny p. Pawłowicz. Inspektor szkolny p. Pawłowicz przeprowadził wizytację tutejszej szkoły w dniach 5, 6, 11 i 12 lutego 1926r. Szczegółowy protokół wizytacyjny umieszczony jest w księdze  protokołów tutejszej szkoły; odpis brzmi: Protokół z konferencji po wizytacyjnej w 7 klasowej szkole powszechnej Nr. 1 w Zawierciu z dnia 12 lutego 1926r. Pod przewodnictwem  Pana Inspektora Szkolnego Jul. Pawłowicza.

Po zagajeniu przystąpił p. Inspektor, do ogłoszenia wyników z wizytacji szkoły, która miała miejsce w dniu 5, 6, 11 i 12 lutego 1926r. i zaznacza że obecnych dzieci w szkole było 804 na 900 dzieci zapisanych i frekwencja ta jest zadawalająca. Personel nauczycielski był w całości przy pracy. Budynek szkolny jest za mały na taką ilość dziatwy w 16 oddziałach; korytarze za małe, położenie przy ulicy niekorzystne, ze względu jednak że na ulicy panuje względny spokój, praca w szkole może odbywać się normalnie. Natomiast należy dołożyć wszelkich starań by uporządkować podwórze szkolne i ustępy, które są niewygodne i nie odpowiadają nowoczesnym wymaganiom. Oświetlenie  w  niektórych klasach za słabe , nadto zwraca uwagę brak szaf szkolnych w klasach, wieszadeł na wierzchnią odzież młodzieży i wycieraczek przed klasami. P. Inspektor zaleca zaprowadzić zielniki, oraz sporządzenie w każdej klasie planu klasy, który byłby umieszczony na widocznem miejscu. P. Inspektor z zadowoleniem konstatuje  porządek, estetyczne przyozdobienie klas, obecność spluwaczek po klasach, oraz umywalni dla dzieci. Co do nauczania, p. inspektor zaznacza, że  w niektórych klasach z powodu braku pomocy naukowych, są pewne odchylenia  w programie i należy się starać, by takowe prostować, zaś tutejsze pomoce naukowe, przy pomocy dzieci szkolnych sporządzać własnymi siłami. W niektórych klasach brak szczegółowego rozkładu materiału i należy w najkrótszym czasie uzupełnić. P. Inspektor zwraca się do P.P Wychowawców, by przestrzegali łączności i nawiązania przedmiotów dla uniknięcia rozbieżności, a zwłaszcza  w języku polskim i historji. Przy układaniu rozkładu materiału z przyszłym rokiem szkolnym należy, pamiętać o koncentracji nauki by uniknąć tejże rozbieżności. Wypracowania szkolne winny być numerowane, a także muszą być kontrolowane ćwiczenia przyrodnicze, czy geograficzne, szkolne jak i domowe, konstatowane przez nauczycieli, czy dziecko zrozumiało błędu i przeprowadziło korektę. Nazwy podręczników, używanych przez dzieci, winny być wpisane w dziennikach szkolnych. Zwrócić należy uwagę na linjoment zeszytów, by dzieci przyzwyczaić do ładnego i czytelnego pisania i linjoment zastosować taki, jaki jest przepisany. P. Inspektor zaleca wyzyskanie sił  i zdolności dzieci w sporządzaniu obrazów historycznych i na podstawie obrazów znajdujących się w klasach, należy rozwijać spostrzegawczość dzieci. Wykresy temperatury należy prowadzić od klasy II jak również należy przestrzegać w myśl programów prowadzenia dzienniczków przez dzieci, począwszy od klasy III. Samorząd szkolny należałoby wprowadzić, o ile warunki pozwalają na to, ponieważ jest to do urobienia karności i   powinności u dzieci.

P. Inspektor wyraził uznanie p. J. Palmemu  za prowadzenia drużyny harcerskiej,  oraz p. W. Nowakowi za prowadzenie sklepiku szkolnego. Kasy oszczędności w poszczególnych oddziałach istnieją i są należycie prowadzone, zalecił zaprenumerowanie pisemka dziatwie szkolnej, oraz założenie biblioteki szkolnej. Dyżury szkolne winny być lepiej przestrzegane, a każdy nauczyciel winien być 5 minut przed pierwszą lekcją w klasie, w celu zwrócenia uwagi na czystość u dzieci  i załatwienie wszelkich formalności klasowych i wtedy nauka pójdzie żwawiej i będzie korzystniejszą. Należy koniecznie przestrzegać wyprostnych ćwiczeń w czasie lekcji. Modlitwa winna być właściwie i wyraźnie wymawiana. Celem zaś uniknięcia mechanicznego wymawiania modlitwy, należy odmawiać ją pojedynczo nie chóralnie. Następnie przeszedł p. Inspektor do oceny wyników nauczania w poszczególnych klasach i tak: klasa I a – dzieci zapisanych 62, obecnych 55- wychowawczyni p. Gemserowa Marja. Postępowanie metodyczne dobre. Dzieci piszą dobrze  i kształtnie; śpiew według programu; czytanie zadawalające; oddział przedstawia się korzystnie. Klasa I b. Dzieci zapisanych 68 – obecnych 57; wychowawczyni p. Słodówna Józefa ; pismo ładne i kształtne; dobre zastosowanie deklamacji pojedynczej i zbiorowej; piosenka udatna i według programu; ćwiczenia wyprostne były stosowane; rozwój umysłowy – dobry; oddział przedstawia się korzystnie. Z przyczyn metodycznych p. nauczycielka nie powinna powtarzać za dzieckiem końcówek zdań, mówić ciszej i zwrócić uwagę na czystość klasy. Klasa II a. Dzieci zapisanych 53 obecnych 52; wychowawczyni p. Okuińska Wanda. Rachunki: miary metryczne, o prostokącie, obwodzie, o polu prostokąta, o czasie, zagadnienia pamięciowe – dzieci orjentowały się. Język polski - czytanka „ Nad rzeką” – interpunkcja nie była zachowana, deklamację należy rozwijać, ponieważ rozwija zmysł estetyczny. Gramatyka słabo. Dyktanda dałyby lepsze wyniki, gdyby były sprawdzane - zeszyty czysto utrzymane, pismo kształtne. Wyniki z religji dobre. Pojęcia „żyd” i „izraelita” nie były wyjaśnione. Nauczycielka winna zająć stanowisko zdala od dzieci i nie dać się zaabsorbować przez jedno dziecko. W dziennikach nie wycierać notowań, lecz błędnie pisany przedmiot przekreślić, lub zaznaczyć, że nie został przerobiony; należy unikać wywołania dziecka i dopiero stawianie pytań, lecz stawiać odnośnie do wszystkich dzieci, a następnie wywołać dziecko do odpowiedzi. Tym sposobem zmusza się wszystkie dzieci do pracy. Rozwój umysłowy spóźniony. Klasa II b. Dzieci zapisanych  54 – obecnych 52 – wychowawczyni p. Ptaczkiewiczówna Wanda. Z rachunków przerobiono zadania na dodawanie i odejmowanie, miary – linje proste, prostopadłe, równoległe, kąt prosty; wyniki dobre; czytanie polskie dobre; więcej zwrócić uwagi na gramatykę; śpiew dobry. Materjał jest według programu przerobiony; związek myślowy między nauczycielką, a dziećmi dobry, karność dobra. Klasa II c. Dzieci zapisanych 54  obecnych 51- wychowawczyni  p. Stobiecka Zofia. Z rachunków: zadania praktyczne na cztery działania w zakresie stu, obliczanie powierzchni prostokąta, wyniki dobre. Z języka polskiego czytanka „ Straż ogniowa” i „Podwórko w domu Stasia”. Czytanie słabe – deklamacja mierna; śpiew według programu, opowiadanie nie wypadło dobrze, dzieci nie mówią całemi zdaniami; wiadomości z gramatyki przedstawiają się słabo – dyktando lepiej; brak w klasie kalendarza i statystyki; karność jest, ale zakrawa na bojaźń, brak wyszczególnienia treści branego materiału.

 Klasa III a. Dzieci zapisanych 53, obecnych 46 – wychowawczyni p. Staśkówna Władysława.  Z języka polskiego – czytanka „ Niewidoma dziewczynka” – czytanie dobre, opowiadanie mniej dobre, dzieci w gramatyce orjętowały się, kajety winny być lepiej utrzymane. Z rachunków: zadania na cztery działania w zakresie 1000. Kwadrat, prostokąt, trójkąt; dzieci orjętowały się. Z geografji - granice naszego miasta, kompas, cztery strony świata – orjętowały się; z historii „ Obrona Częstochowy” – orjętowały się. Z przyrody rozszerzanie się ciał pod wpływem ciepła - również orjętowały się. Lekcja była żywo prowadzona - postępowanie metodyczne odpowiednie. Należy uzupełnić rozkład szczegółowy materiału naukowego.

Klasa III b. Dzieci zapisanych 56, obecnych 51. Wychowawczyni p. Mioduszewska Janina.  Z rachunków- miary długości, ciężaru, powierzchnia brył. Dzieci nie zdawały sobie sprawy z metra kwadratowego. Zwrócić uwagę na czystość dzieci. We wrześniu nie były notowane roboty kobiece. Język polski - czytanka ,, Wrażenia małego wieśniaka”- brak interpunkcji, dobre było zastosowanie dialogu, wiadomości z gramatyki - dobre, dyktando słabo; postępowanie metodyczne przy dyktandzie - dobre. Przyroda - wpływ ciepła na ciała - dobrze. Z geografji - wzgórza, góra, szczyt, zbocze, podnóże widnokrąg- dzieci zrozumiały. Historja- Dzień 3 Maja w Warszawie, dobrze, śpiewanie piosenki ,, Na Wawel” mniej udatne, przed śpiewaniem piosenki, należy podawać takt. Klasa III c. Dzieci zapisanych 58, obecnych 58, wychowawczyni p. Wyczesanowa Stefanja. Z rachunków - cztery działania, kwadrat, prostokąt, trójkąt, zagadnienia praktyczne - wyniki dobre; należy zostawiać dzieciom więcej czasu na myślenie przy zadaniu zagadnienia. Język polski - czytanka przygody ,, Fika” i ,,Mika”- opowiadanie dobre, czytanie słabsze, poprawianie ćwiczeń domowych konieczne, pismo dobre, z gramatyki - wyrazy samodzielne, niesamodzielne, przedmioty, cechy, rzeczownik; dzieci orjętowały się dobrze. Zwrócić uwagę na wymowę. Religja o Salomonie - dobrze; z przyrody- dobra i zła woda do picia- dzieci orjętowały się, lżejsze doświadczenie należy z dziećmi przerabiać; geografia - wieś i miasto- dobrze ; z historji o król. Jadwidze i Jagielle, Batorym - dobrze. Praca w klasie dobra, starać się trzeba o większą samodzielność u dzieci.

 Klasa IV a- dzieci zapisanych 65, obecnych 63. Wychowawczyni p. Ptaczkiewiczówna Wanda. J. polski prowadzi p. Borowczanka : czyt. ,,Pierwsza potyczka”. Deklamacja chroma.  Czytanie dobre, zwrócić baczniejszą uwagę na zeszyty. Gramatyka: zdanie rozwinięte i nierozwinięte, rozbiór zdania, rzeczownik, przymiotnik - rezultat dość dobry. Należy również poprawiać zeszyty ćwiczeniowe. Rachunki prowadzi p. Ptaczkiewiczówna: zadanie na 4 działania, objętość prostopadłościanu. Odejmowanie pisemne według prawidła - dobre. Geografię  prowadzi p. Ptaczkiewiczówna . Podkarpacie i dopływy Wisły, dzieci orjętowały się. Rysunki - prowadzi p. Lipówna - były według programu i tematu. Historję prowadzi p. Lipówna, wojny  tureckie - samodzielność u dzieci była. Należy wyjaśnić tak pojęcia jak ,,wojna”- i ,,bitwa”. Oddział przedstawia się korzystnie.

 Klasa IV b. Dzieci zapisanych 65, obecnych 63. Wychowawczyni p. Borówczanka Genowefa. Rachunki: 4 działania, objętość i powierzchnia graniastosłupa. Dzieci nie zdawały sobie sprawy z metra kwadratowego. Należy utrzymać współpracę nauczycielki z dziećmi. Rysunki ładne i dobrze brane. J. Polski – czytano „Ślepy szczur”. Czytanie dobre, opowiadanie książkowe, brak samodzielności. Gramatyka ; rozbiór zdania, rzeczownik, przymiotnik. Dzieci orjętowały się dobrze. Dyktando dobre. Pismo winno być ładniejsze. Historja: Jan Sobieski ,Stefan Czarniecki ; Bolesław Chrobry - dzieci pamiętały. Zwrócić większą uwagę na śpiew, który winien być prowadzony według programu. Przyrodę prowadzi p. Nowak. Zwierzęta górskie. Dzieci odpowiadały z zamiłowaniem i ulubieniem jednak winny więcej mówić, a nauczyciel mniej. Rozkład szczegółowy materjału uzupełnić.

Klasa IV d - dzieci zapisanych 66, obecnych 64. Wychowawczyni p. Lipówna Stanisława. Przyrodę prowadzi p. Nowak - ptaki drapieżne i ssaki drapieżne. Dobre orjętowanie się i zamiłowanie u dzieci. Rachunki prowadzi p. Lipówna obliczenia objętości sześcianu, zadania na 4 działania. Dzieci odejmowały dobrze według prawidła przez dodawanie. Teorja śpiewu zaniedbana. J. polski; czyt. ,, Mały wznosiciel”. Czytanie dobre, opowiadanie dobre. Wiersze „Chrystus i dzieci” dobrze. Historja: Jan Sobieski – dzieci dobrze pamiętały, ale brak współpracy. Śpiew i teorja słabo. Robót kobiecych brak. Z geografji - Kujawy- należało żywiej prowadzić. Wyrażenie z klasy niezłe. Należy zająć także, dzieci siedzące w tylnych ławkach.

 Klasa V a - dzieci zapisanych 47, obecnych 45. Wychowawczyni p. Palmowa Stefanja. J. Niemiecki - czytanka ,,Die Wohnung”, rozmowa dyktando. Należy więcej czytać, pisać, przyzwyczajać dzieci do dźwięków oraz stale rozmawiać w tym języku. Tłumaczyć rzadziej. Historja- Jagiełło – Jadwiga – Litwa - ,dzieci myślały, odpowiadały dobrze i samodzielnie. J. polski prowadzi p. Kuśmierska. Zdania proste, rozwinięte, analiza. Czytanie, dobre i żądać modulacji. Gramatyka i dyktanda, dobre. Geografię  prowadzi p. Kuśmierska, siatka geograficzna szerokość i długość geograficzna, strefy klimatyczne - dzieci rozumieją. Gimnastykę prowadzi p. Palme - dobrze. Przyrodę prowadzi p. Nowak – mięczaki - dobrze.  Zwrócić więcej uwagi na samodzielność u dzieci. Rachunki prowadzi p. Palme. Miary metryczne, wyszukiwanie całości mając część sześcianu, powierzchnia graniastosłupa prostego i pochyłego. Dzieci orjętują się dobrze. Dzieci winny wszystko co robią mówić. Stosunek nauczyciela do dzieci dobry. Śpiew prowadzi p. Słodówna. Teorja dobrze opanowana, śpiew i teorja według programu. Należy wprowadzić śpiew z nut. Rysunki prowadzi p. Słodówna: dobrze prowadzone, na podstawie pogadanki. Należy jednak zwrócić uwagę na uwypuklenie myśli w obrazie. Oddział dobrze prowadzony.

Klasa V b. Dzieci zapisanych 49 obecnych 49. Wychowawczyni p. Kuśmierska Weronika. Plan szczegółowy całkowicie wypełniony;historję prowadzi p. Palmowa: Termopile, Jadwiga, Kazimierz Jagiellończyk dzieci orjętowały się dobrze, dobrze nawiązywały z czasami obecnemi. J. Polski prowadzi p. Kuśmierska: czytanie „Król i kwestarz”, opowiadanie „Wydra króla Jana III”. Czytanie dobre, opowiadanie również: z gramatyki wyrazy proste i złożone, dzieci zrozumiały; zwrócić uwagę na poprawianie ćwiczeń domowych.

 J. niemiecki prowadzi p. Palmowa -  rozmowa, czytanie, dyktando – wyniki dobre. Rachunki prowadzi p. Kuśmierska – wyszukiwanie całości, części, sześcian, rozwijać większą samodzielność u dzieci. Geografię prowadzi p. Kuśmierska. Siatka geograficzna, podróż z Polski po globusie w kierunku południowym i charakterystyka spotykanych krajów. Dzieci odpowiadały dobrze. Wśród dzieci było zainteresowanie. Rysunki prowadzi p. Stobiecka. Krajobraz górski – wprawa i postępowanie dobre, lecz brak modeli naturalnych, n.p. gałązki świerku i jodły, dlatego dzieci nie rozumiały różnicy tych drzew. Przyrodę prowadzi p. Nowak: rośliny i zwierzęta Australji. Wśród dzieci widać zainteresowanie. Oddział przedstawia się korzystnie.

Klasa V c. Dzieci zapisanych 50 obecnych 46. Wychowawca p. Nowak Wojciech. Przyrodę prowadzi p. Nowak – zwierzęta zimnokrwiste i ciepłokrwiste, prowadzono dobrze i z zainteresowaniem. Geografię prowadzi p. Nowak – sfery klimatyczne – dzieci winny więcej mówić. Śpiew dobry i zgodny z programem. Dzieci mają zeszyty nutowe. Rachunki prowadzi p. Mioduszewska zadania na dodawanie ułamków, obwód prostokąta. Wyrabiać więcej samodzielności u dzieci i opóźniony materiał nadrobić.

Klasa VI dzieci zapisanych 56 obecnych 54. Wychowawca p. Palme Józef. J. niemiecki  prowadzi p. Palme czytanie dobre – dyktando dobre, należy mniej mówić po niemiecku. Rachunki prowadzi p. Palme. Twierdzenie Pitagorasa, objętość stożka, wyciąganie pierwiastka kwadratowego, wzory ogólne – dzieci umieją – winny więcej samodzielnie pracować. Geografię prowadzi p. Palme. Klimat i roślinność Europy, kolonje w Afryce, rezultat dobry. Dzieci rysują dobrze szkice map, jak również rysują mapki. J. polski prowadzi p. Palmowa – czytanie dobre, opowiadanie myślące, dopilnować gramatyki zwracać uwagę na błędy językowe. Historję prowadzi p. Palmowa. Święte przymierze, koalicja, dzieci myślą i dobrze nawiązują z czasami obecnemi. Oddział przedstawia się dobrze.

Klasa VII. Dzieci zapisanych 40 obecnych 40. Wychowawca kierownik szkoły p. Miśniak Jan.

J. niemiecki prowadzi p. Palmowa. Konwersacja i w ogóle  rezultat z języka niemieckiego dobry.

J. polski prowadzi p. Miśniak. Literatura w ogólności , Pan Tadeusz, orjętowanie się dzieci dobre, deklamacja chroma. Roboty prowadzi p. Okuińska – oprawa książek, robienie szczotek, zastosowanie i wyniki dobre. Rachunki prowadzi p. Palme: równania I stopnia z dwoma niewiadomemi: zadanie wyjście z trójkąta równoramiennego- rozwiązanie arytmetyczne i graficzne tegoż dobre. Dzieci starannie i dobrze kreślą grafiki, rysunki geometryczne ładne i dobrze opracowane. Naukę o Polsce współczesnej prowadzi p. Palmowa; przemysł w ogólności, przemysł domowy i przemysł fabryczny najbliższej okolicy – dzieci dobrze zdają sobie sprawę z przerobionego materiału – rysują mapki i tablice poglądowe. Przyrodę prowadzi p. Nowak – tkanki dzieci dobrze rozumieją. Oddział robi bardzo dobre wrażenie.

P. Inspektor zaznacza, że rozwój dzieci jest normalny, stan naukowy średnio dobry i życzy dobrej i umiejętnej współpracy z dziećmi i dbać o ich samodzielność w ich myśleniu i pracy; konstatuje pracę grona nauczycielskiego, która jest widoczna; poleca zaprowadzenie tablic metra kwadratowego, oraz zwraca uwagę Grona nauczycielskiego na współpracę wszystkich dzieci w pracach piśmiennych. Po przemówieniu p. inspektora, zabrał głos kierownik szkoły oświadczając, że w sprawie brakujących sprzętów szkolnych, odwołał się piśmiennie do magistratu i dozoru szkolnego lecz z powodu braku pieniędzy braki te nie mogą być zaraz usunięte, lecz częściowo.

Kierownik szkoły objaśnił, że spóźniony materjał rachunków w klasie Vc jest przyczyną niedokładnego przerobienia materiału w niższych klasach i z początkiem roku szkolnego nauczycielka rachunków klasy V c musiała wrócić do przerobienia materjału z poprzedniej klasy. Następnie zabrała głos p. Gemserowa w sprawie wyjaśnienia pozdrowienia w klasie, przez kogo  ono ma być wygłoszone; p. Inspektor wyjaśnia, że osoba wchodząca do klasy winna pozdrowienie wygłosić, by w ten sposób wpoić w dzieci to, że gdzie przychodzą winny wygłaszać pozdrowienia – wreszcie p. Gemserowa oświadcza, że ćwiczenia wyprostne stosuje zawsze, lecz w czasie wizytacji nie stosowała z powodu braku czasu, uważając że śpiew jaki był prowadzony ujęty był w  zastępstwie ćwiczeń wyprostnych.

Na tem konferencję zakończono.

W dniu 21 kwietnia 1926r. zwiedził tutejszą szkołę J. E. ks. biskup Kubina. Młodzież szkolna powitała ks. biskupa okolicznościowemi śpiewami, oraz wierszami, poczem ks. biskup w podniosłych słowach przemówił do młodzieży szkolnej, podkreślając znaczenie szkoły i nauki. Na wieść o przybyciu do szkoły ks. biskupa całe podwórze szkolne zapełniło się rodzicami dzieci i piękny był widok, gdy matki z małemi dziećmi na rękach otoczyły ks. biskupa prosząc go o błogosławieństwo dla tych malutkich.

W drugiej połowie marca 1926r, wybuchła w Zawierciu szkarlatyna i około 48 dzieci było usuniętych na określony czas ze szkoły.

Rok szkolny 1925/26 zakończono uroczyście dnia 28 czerwca 1926r.

 

Na podstawie rozporządzenia Ministerstwa W.R. i O.P. rok szkolny 1926/27 rozpoczęto dnia 15 września 1926r. Zwłoka ta była spowodowana rozszerzeniem się szkarlatyny w całym kraju.

W składzie Grona nauczycielskiego w roku szkolnym 1926/27 zaszła ta zmiana, że na miejsce nauczycielki p. Zofji Stobieckiej, która przeniosła się do szkoły Nr 5 w Zawierciu została zamianowana nauczycielka p. Bronisława Zembaczyńska.

Na naukę codzienną zapisało się 878 dzieci. W tym roku szkolnym utworzono 17 oddziałów. Nauka odbywała się w 7 miu salach szkolnych na dwie zmiany, zaś w 1 nej sali na trzy zmiany.
Magistrat miasta Zawiercia wyasygnował, dla biednych dzieci na książki i inne przybory naukowe,  na ręce kierownika szkoły290 zł (dwieście dziewięćdziesiąt), oraz kupił dla szkoły tutejszej szafę na pomoce naukowe.

Lekarzem szkolnym, od dnia 1 stycznia 1927r. został dr Pasierbiński. Oględziny lekarskie odbywały się raz w tygodniu przez jedną godzinę.

Z dniem 1 kwietnia 1927r. został rozdzielony powiat będziński na będziński i zawierciański. Skutkiem rozdziału powiatu władze szkolne naznaczyły Inspektorat szkolny dla powiatu zawierciańskiego z siedzibą w Zawierciu. Inspektor szkolny rozpoczął czynności służbowe z dniem 1 czerwca 1927r.

 Rok szkolny zakończono uroczystem nabożeństwem w kościele, dnia 28 czerwca 1927r.

Rok szkolny 1927/28 rozpoczęto uroczystem nabożeństwem w dniu 1 września 1927r.
W roku szkolnym 1927/28 zapisało się do szkoły 815 dzieci. W tej liczbie 659 będących w wieku szkolnym i 156 tych które przekroczyły wiek szkolny. Utworzono 16 oddziałów mianowicie – 3-I, 2-II, 2-III, 3-IV, 2-V, 2-VI, 2-VII. Skład grona nauczycielskiego tak jak w zeszłym roku, t.j. 1 kierownik i 14 sił nauczycielskich.

Dnia  11 listopada 1927r. odbyło się w Zawierciu „Święto sadzenia drzew”. Sejmik powiatu zawierciańskiego zakupił około 500 drzewek (czereśni) i każda ze szkół powszechnych w Zawierciu otrzymała pewną liczbę drzewek do zasadzenia. We wspomnianym dniu odbyło się nabożeństwo w kościele, następnie młodzież szkół powszechnych w Zawierciu udała się przy dźwiękach orkiestry na szosę Zawiercie – Włodowice, gdzie po poświęceniu drzewek i okolicznościowem przemówieniu starosty powiatu zawierciańskiego p. Kowalskiego, dzieci sadziły drzewka pod okiem wychowawców.

Nauczycielka szkoły tutejszej p. Okuińska Wanda otrzymała urlop zdrowotny od 7 grudnia 1927 do końca marca 1928r., a następnie przedłużenie urlopu do końca roku szkolnego 1927/28. Kuratorium O.S.K. przeniosło wymienioną nauczycielkę w stały stan spoczynku z dniem 30 lipca 1928r. Ponieważ Kuratorium O.S.K. odmówiło płatnego zastępstwa na miejsce będącej na urlopie

p. Okuińskiej, oddział I b rozdzielono między oddział Ia i Ic, zaś wychowawczyni rozdzielonego I oddziału objęła oddział po p. Okuińskiej.

Magistrat m. Zawiercia przystał do tutejszej szkoły kwotę 430 (czterysta trzydzieści) zł. na podarki gwiazdkowe, dla najbiedniejszych dzieci. Za otrzymane pieniądze kupiono 9 dzieciom buciki, 14 chłopcom ubrania, 20 dzieciom przybory naukowe, oraz kupiono materjał na sukienki dla 18 dziewczyn i ciepłą bieliznę dla 13 dzieci. Sukienki dla dziewcząt i ciepłą bieliznę uszyły nauczycielki tutejszej szkoły po lekcjach.

W roku 1927 członkowie P.M.S. W Zawierciu szkołę rzemieślniczo-przemysłową w Zawierciu, do której mają wstęp uczniowie po ukończeniu 7 oddz. szkoły powszechnej. Budynek na pomieszczenie wymienionej szkoły został wybudowany przy ulicy Kopalnianej. Rok szkolny 1927/29 zakończono uroczyście dnia 28 czerwca 1928r.       

Rok szkolny 1928/29 rozpoczął się nabożeństwem dnia 3 września 1928r.

Do szkoły zapisało się 772 dzieci. Zorganizowano 16 oddziałów, a to: 3 -I, 3 -II, 2 -III, 2 -IV, 2 -V, 2 -VI, 2 -VII. Na podstawie polecenia Władz szkolnych, począwszy od oddziału V, rozdzielono chłopców i dziewczęta na osobne oddziały.

W gronie nauczycielskim zaszła ta zmiana, że w miejsce przeniesionej w stan spoczynku p. Wandy Okuińskiej, oraz przeniesionej na własną prośbę p. Marji Gemserowej do Sosnowca, do szkoły tutejszej została przydzielona p. Janina Grycnerowa ze szkoły Nr 3 w Zawierciu i p. Leokadja Iskierczyna ze Sosnowca.

Dzień 31 października 1928r. był wolny od nauki szkolnej na podstawie rozporządzenia Władz szkolnych.

Dnia 10 listopada 1928r. szkoła tutejsza obchodziła 10 lecie niepodległości Polski. W dniu tym odbyto uroczyste nabożeństwo w kościele, następnie młodzież szkolna wszystkich szkół Zawiercia udała się w pochodzie do miejsca, gdzie spoczywają zwłoki nieznanego żołnierza i tam zasadzono drzewo (dąb) na pamiątkę 10 letniej rocznicy niepodległości. Po zasadzeniu drzewka, młodzież szkolna udała się do budynków szkolnych, gdzie urządzono uroczyste poranki. Wieczorem tego, dnia odbyła się akademja w sali Domu Ludowego. Społeczeństwo w Zawierciu, obchodziło wymienioną rocznicę bardzo uroczyście. Domy prywatne, budynki instytucyj rządowych, komunalnych i prywatnych udekorowane chorągwiami barwy narodowej, wieczorem , efektownie iluminowane. Dnia 11 listopada, po uroczystem nabożeństwie, udał się pochód, do miejsca gdzie ma stanąć „Dom Narodowy” w Zawierciu, jako pomnik 10 letniej rocznicy niepodległości Polski, i tam założono i poświęcono kamień węgielny.

Na podstawie zezwolenia Kuratorjum G. S. K. z dnia 18/X 1928 Nr 36133/28 skrócono w tutejszej szkole godziny lekcyjne do 45 minut.

Nauczyciel szkoły tutejszej p. Józef Palme został przydzielony do szkoły Nr 2 w Zawierciu z dniem 1 marca 1929r. W miejsce przeniesionego p. Palme, została zamianowana p. Zofja Czaderska, w charakterze nauczycielki kontraktowej.

W miejsce urlopowanej nauczycielki p. Wandy Ptaczkiewiczówny została zamianowana p. Janina Stróżówna w charakterze  nauczycielki kontraktowej. Rok szkolny 1928/29 zakończono w tut. Szkole dnia 28 czerwca uroczystem nabożeństwem i rozdaniem świadectw młodzieży szkolnej.

Rok szkolny 1929/30 rozpoczęto uroczystem naboż. dnia 3 września 1929r.

Na rok szkolny 1929/30 zapisało się 819 dzieci. Z zapisanych utworzona 16 oddziałów, a mianowicie: 1) 5 oddziałów pierwszych; 2) 3 oddziały drugie; 3) 2 oddziały trzecie; 4) 2 oddziały czwarte; 5)  2 oddziały piąte; 6) 1 oddział szósty i 7) 1 oddział siódmy.

Skład Grona nauczycielskiego przedstawiał się następująco:

1)      Jan Miśniak – Kierownik szkoły

2)      ks. Berg Seweryn – prefekt

i nauczyciele:

3)      Borówczanka Genowefa

4)      Kunicki Władysław

5)      Kuśmierska Weronika

6)      Lipówna Stanisława

7)      Malec Rudolf

8)      Mioduszewska Janina

9)      Nowak Wojciech

10)  Palmowa Stefanja

11)  Ptaczkiewiczówna Wanda

12)  Stodówna Józefa

13)  Staśkówna Władysława

14)  Stróżówna Janina

15)  Szymańska Lucyna

16)  Wyczesanowa Stefanja

W październiku 1929r. została zorganizowana na terenie szkoły, akcja oszczędnościowa. Bank Ludowy w Zawierciu przysłał do szkoły odpowiednią ilość kart i znaczków oszczędnościowych. Znaczki za 5, 10, 20 i 50 groszy, dzieci kupowały w kancelarii szkoły, naklejały na karty oszczędnościowe, zapełnione znaczkami karty oszczędnościowe oddawano do Banku Ludowego, skąd każdy właściciel karty otrzymywał „Książeczkę udziałową”. Do akcji oszczędnościowej przystąpiły prawie wszystkie dzieci i w ciągu roku złożyły dzieci około 1500 zł. (jeden tysiąc pięćset).

W październiku 1929r. zostało zorganizowane na terenie szkoły – Szkolne Koło Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej (L.O.P.P.) Do zorganizowanego koła L.O.P.P. przystąpiło w całości Grono nauczycielskie w charakterze członków zwyczajnych z wkładką miesięczną po 50 gr i dzieci od oddziału III, w charakterze członków wspierających z wkładką miesięczną po 10 gr. Założone koło miało na celu rozszerzenie propagandy L.O.P.P.

W listopadzie 1929r. obchodzono w szkole rocznicę odzyskania Niepodległości Państwa Polskiego.

W grudniu 1929r. powstała na terenie Zawiercia Międzyszkolna Komisja Porozumiewawcza, do której przystąpiło nauczycielstwo szkół powszechnych i średnich, z zadaniem czuwania nad młodzieżą szkolną wszystkich szkół w Zawierciu, oraz współpracy szkół. Z pomiędzy członków wyłoniono Zarząd Komisji, w skład którego weszli wszyscy kierownicy szkół powszechnych w Zawierciu, dyrektorzy (ki) szkół średnich i zawodowych na terenie Zawiercia. Przewodniczącym komisji został inspektor szkolny p. Kucharczyk.

W dniu 19/III. 1930r. obchodzono uroczyście na terenie szkoły imieniny Marszałka J. Piłsudskiego.

W maju 1930r. Szkoła obchodziła uroczyście rocznicę Konstytucji 3 Maja.

Z końcem roku szkolnego 1929/30 przeprowadzono klasyfikację. Klasyfikowano 791 dzieci, nieklasyfikowano 26 dzieci. Promowano 645 dzieci, niepromowano146 dzieci. Ukończyło szkołę 48 dzieci. Rok szkolny 1929/30 zakończono 28 czerwca 1930r.

Rok szkolny 1930/31 rozpoczęto dnia 1/IX.1930r.

Do szkoły na rok szkolny 1930/31 zapisało się 847 dzieci. Z zapisanych utworzono 17 oddziałów, a to:

            1) 4 oddz. pierwsze, 2) 4 oddz. drugie, 3) 3 oddz. trzecie, 4) 2 oddz. czwarte, 5) 2 oddz.   piąte, 6) 1 oddz. szósty i 7) 1 oddz. siódmy.

Skład grona nauczycielskiego był następujący:

1)      Jan Miśniak – kierownik szkoły

2)      ks. Banasiński Stefan, prefekt

3)      Assendi Genowefa, naucz.

4)      Kuśmierska Weronika, naucz.

5)      Lipówna Stanisława, naucz.

6)      Nawrocka Stanisława, naucz.

7)      Nowak Wojciech, naucz.

8)      Palmowa Stefanja, naucz.

9)      Ptaczkiewiczówna Wanda, naucz.

10)  Słodówna Józefa, naucz.

11)  Staśkówna Władysława, naucz.

12)  Stróżówna Janina, naucz.

13)  Szemlowa Marja, naucz.

14)  Szymańska Lucyna, naucz.

15)  Świderska Janina,naucz.

16)  Zientalanka Zofja, naucz.

Nauka odbywała się na dwie zmiany, zaś w jednej izbie szkolnej na trzy zmiany.

W dniach 23 i24 września 1930r. młodzież szkolna zwiedzała gremjalnie eksponaty z dziedziny walki i obrony przeciwgazowej – wystawionych na pokaz w Czołówce O.P.G. staraniem L.O.P. i P.

W roku 1930 młodzież szkolna obchodziła uroczyście 10 lecie odparcia najazdu bolszewickiego, 12 lecie Niepodległości Polski i 100 lecie powstania listopadowego. Magistrat m. Zawiercia przydzielił tutejszej szkole kwotę 133zł 36gr na kupno książek dla najbiedniejszych dzieci. Zakupiono książek i zeszytów za wymienioną sumę i rozdano między biedne dzieci szkolne. W dniu 19 marca 1931r. młodzież szkolna obchodziła uroczyście imieniny Marszałka Piłsudskiego.

W miesiącach zimowych prowadzono akcję dożywiania dzieci w szkołach. Z prowadzonej akcji korzystało 460 dzieci. Akcja dożywiania polegała na tem,że najbiedniejszym dzieciom wydawano codziennie 1 szklankę mleka i 1 bułkę. Akcja ta była finansowana przez magistrat w Zawierciu. Prócz wspomnianej akcji, zostały najbiedniejsze dzieci obdzielone obuwiem, ubraniem lub bielizną, Dary te były finansowane również przez magistrat m. Zawiercia.

Z końcem roku szkolnego przeprowadzono klasyfikację młodzieży szkolnej, która przedstawiała się następująco:

Klasyfikowano ogółem 846 dzieci. Nieklasyfikowano z różnych powodów 28 dzieci. Promowano 722 dzieci, niepromowano 124 dzieci. 44 dzieci ukończyło szkołę. Na podstawie rozporządzenia Kuratorium O. S. K. rok szkolny 1930/31 zakończono dnia 27/VI. 1931r.

Rok szkolny 1931/32 rozpoczął się dnia 1/IX. 1931r.

Na rok szkolny 1931/32 zapisało się 936 dzieci. Z zapisanych utworzono 19 oddziałów, a mianowicie:

1)      4 oddz. pierwsze, 2) 4 oddz. drugie, 3) 4 oddz. trzecie, 4) 3 oddz. czwarte, 5) 2 oddz. piąte, 6) 1 oddz. szósty i 7) 1 oddz. siódmy.

Dla pomieszczenia takiej liczby dzieci wynajęto jedną salę w domach fabryki „T. A. Zawiercie” przy ulicy Fabrycznej, w odległości od budynku głównego około 350 m. W wynajętej sali umieszczono oddz. IV rano pod opieką p. Assendi, oddz. II p.p. z naucz. p. Stróżówną.

Skład grona nauczycielskiego na rok szk. 1931/32

 1. Jan Miśniak – kierownik szkoły
 2. ks. Banasiński Stefan, prefekt
 3. Assendi Genowefa, naucz.
 4. Kuśmierska Weronika, naucz.
 5. Lipówna Stanisława, naucz.
 6. Mijalski Edward, naucz.
 7. Nowak Wojciech, naucz.
 8. Palmowa Stefanja, naucz.
 9. Ptaczkiewiczówna Wanda, naucz.
 10. Sawicka Teofila
 11. Słodówna Józefa, naucz.
 12. Staśkówna Władysława, naucz.
 13. Stróżówna Janina, naucz.
 14. Szemlowa Marja, naucz.
 15. Szymańska Lucyna, naucz.
 16. Świderska Janina,naucz.

Nauka wzorem lat ubiegłych odbywała się na dwie zmiany, zaś w jednej z klas na 3 zmiany. Mimo ciężkich warunków pracy, rezultat pracy był dodatni. Celem przyjścia z pomocą ludności dotkniętej w wysokim stopniu kryzysem, utworzyła się w Zawierciu Sekcja Dożywiania Dzieci w szkołach. Akcja dożywiania trwała od 3/XI 1931 r. do 22/III 1932 r. Na terenie tutejszej szkoły dożywiano początkowo 360 dzieci, zaś w grudniu 1931 r. podniesiono liczbę dożywianych dzieci do 580. Każde dziecko otrzymywało w szkole szklankę gotowanego mleka i kromkę chleba (10 dkg). W okresie dożywiania wydano 11472 (jedenaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa) litrów mleka i 2670 (dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt) chleba. Wydano więc 45888 porcyj. Niezależnie od akcji dożywiania, Sekcja urządziła dla biednych dzieci "Gwiazdkę" i "Święcone". Na Gwiazdkę każde z dzieci otrzymało dużą (1 kg) bułkę i słodycze, zaś na „święcone” 2 kg chleba, 75 dkg bułkę 1/2 kg kiełbasy  i 1 jajko. Około 120 dzieci zostało obdarowanych w okresie zimowym obuwiem i ubraniami. Akcje te finansował Komitet dla bezrobotnych na terenie m. Zawiercia.

W ciągu roku szkolnego prowadzono intensywnie prace wychowawcze. Młodzież szkolna obchodziła uroczyście uroczystości narodowe. W dniu 19/III 1932 r. urządzono wspólnie z innymi szkołami uroczystą akademię.

Z końcem roku szkolnego przeprowadzono klasyfikację młodzieży szkolnej, która przedstawia się następująco: klasyfikowano 926 dzieci, nieklasyfikowano z różnych przyczyn 19 dzieci, promowano 815, niepromowano 111 dzieci. W roku szkolnym 1931/32 ukończyło szkołę 37 dzieci. Rok szkolny 1931/32 zakończono 28 czerwca 1932 r.

Rok szkolny 1932/33 rozpoczęto nabożeństwem dnia 1 września 1932 r.

Na rok szkolny 1932/33 zapisało się 948 dzieci. Z zapisanych utworzono 18 oddziałów, a to: 4 oddz. pierwsze, 3 oddz. drugie, 4 oddziały trzecie, 3 oddz. czwarte, 2 oddz. piąte, 1 oddz. szósty i 1 oddział siódmy. Wszystkie oddziały pobierały naukę w tutejszym budynku. Nauka odbywała się na dwie zmiany w 6 izbach szkolnych, zaś w 2 izbach na trzy zmiany.

Skład Grona nauczycielskiego w roku szkolnym 1932/33 był następujący:

1. Miśniak Jan- kierownik szkoły

2. ks. Banasiński Stefan, prefekt

3. Assendi Genowefa, nauczycielka

4. Kuśmierska Weronika, nauczycielka

5. Lipówna Stanisława, nauczycielka

6. Mijalski Edward, nauczyciel

7. Nowak Wojciech, nauczyciel

8. Palmowa Stefanja, nauczycielka

9. Ptaczkiewiczówna Wanda, nauczycielka

10. Słodówna Józefa, nauczycielka

11. Ptaśkówna Władysława, nauczycielka

12. Stróżówna Janina, nauczycielka

13. Szemlowa Marja, nauczycielka

14. Szymańska Lucyna, nauczycielka

15. Świderska Janina, nauczycielka

16. Baranówna Helena, naucz. rel. płatna od godzin.

W roku szkolnym 1932/33 szkoła otrzymała szesnasty etat, a nauczycielka p. Marja Szpakowska, zamianowana na przydzielony etat, uczyła przez cały rok szkolny w szkole Nr. 4 w Zawierciu.

W roku szkolnym 1932/33 zredukowano w tutejszej szkole 19 godzin lekcyjnych. Zredukowane zostały godziny robót i gimnastyki w niższych oddziałach.

W czerwcu 1932 r. zawiązał się Komitet, celem urządzenia dla dzieci szkolnych półkolonji w czasie głównych feryj. Komitet postanowił urządzić półkolonje dla dzieci w lasku koło Zawiercia. Z tutejszej szkoły przyjęto 240 najbiedniejszych dzieci. Dzieci udawały się na oznaczone miejsce rano, otrzymywały śniadanie, obiad i podwieczorek i po całodziennem przebywaniu na słońcu i świeżem powietrzu pod dozorem przyjętych w tym celu opiekunek, powracały na noc do domów. Półkolonje trwały od 1/VII do 25/VIII 1932 r. Zbawienny wpływ półkolonij można było zauważyć na dzieciach z początkiem roku szkolnego.

Dnia 15/IX 1932 r. młodzież szkolna wzięła gremjalny udział w żałobnem nabożeństwie, urządzonem za dusze poległych lotników polskich, śp. por. Żwirki i inż. Wigury, którzy zginęli w katastrofie lotniczej.

Dnia 16/IX 1932 r. odbyło się w tut. kościele żałobne nabożeństwo za spokój duszy śp. Michaliny Mościckiej, w którem młodzież szkolna wzięła udział.

Z początkiem roku szkolnego 1932/33 zorganizowano na terenie tutejszej szkoły Koło Szkolne Polskiego Czerwonego Krzyża. Do wspomnianego koła przystępowała młodzież szkolna począwszy od oddziałów trzecich. Młodzież, zgrupowana w Kole P. C. K. utworzyła poszczególne Sekcje, jak sanitarną, naukową, oświatową, rozrywkową, sportową, porządkową, odzieżową i pomocy biednym. Do poszczególnych sekcyj należeli uczniowie i uczenice zrzeszonych oddziałów, i w każdym oddziale był całokształt pracy Koła. Zarząd koła tworzyli przewodniczący poszczególnych sekcyj. Inicjatywa pracy poszczególnych sekcyj i zarządu, spoczywała w rękach młodzieży. Praca poszczególnych uczniów i uczenic była wydatna i rezultaty bywały ciekawe.

Po kilkumiesięcznej pracy Koła P. C. K. widoczny był dodatni skutek założenia Koła P. C. K. Obowiązki opiekuna Koła przyjęła nauczycielka p. Józefa Słodówna.

Sprawnie działały również samorządy klasowe. Koło L.O. P. i P. ograniczyło swoją działalność do pogadanek o potrzebie L.O. P. i P. Akcja oszczędnościowa ograniczała się tylko do pogadanek o potrzebie oszczędzania, gdyż z powodu kryzysu, dzieci w tym roku szkolnym, nie tylko nie składały oszczędności, ale złożone oszczędności w poprzednich latach, odbierały z powrotem. W roku szkolnym 1932/33 sklepik szkolny był czynny jak w latach ubiegłych, lecz postanowiono  przemianować go  na „Współdzielnię Uczniowską”.

W grudniu 1932r. Ukazało się rozporządzenie Ministerstwa W. R. i O. P. w sprawie organizacji roku szkolnego. Na podstawie wspomnianego rozporządzenia, poraz pierwszy zakończono pierwsze półrocze szkolne dnia 22 grudnia 1932r.,drugie zaś półrocze szkolne rozpoczęto dnia 16/I. 1933r.

Akcję dożywiania dzieci w szkole tutejszej prowadzono od 2/XII. 1932 do 31/III 1933r. Z akcji tej korzystało 700 dzieci dziennie, czyli 74%. Każde dziecko otrzymywało szklankę mleka lub kawy i porcję chleba (10 dkg). Mleko i kawa były gotowane w szkole i rozdawane dzieciom w stanie gorącym. Rozdawnictwem mleka i chleba zajmowała się Sekcja Szkolnego Koła P. C. K. pod opieką nauczycielstwa. Sekcja Dożywiania dzieci w szkołach urządziła dla najbiedniejszych dzieci „Gwiazdkę” i „Święcone”. „Gwiazdka” składała się z 1 kg bułki i 1/4 kg słoniny, dla dziecka, zaś porcja „Święconego” z 2 kg bochenka chleba, 1/2 kg bułki, 1/2 kg kiełbasy i szklanki cukru na jedno dziecko. W okresie zimowym staraniem Sekcji Dożywiania dzieci rozdano na terenie szkoły 82 par bucików nowych i 165 kompletów bielizny.

Opiekunem drużyny harcerskiej męskiej na terenie tutejszej szkoły w roku szk. 1932/33 był nauczyciel p. Wojciech Nowak, opiekunką drużyny harcerskiej żeńskiej – nauczycielka p. Janina Świderska.

Na podstawie nowej organizacji roku szkolnego ferje wielkanocne w roku szkolnym 1932/33 zostały skrócone i trwały tylko 7 dni (dawniej 13). W roku szkolnym 1932/33 wzorem lat ubiegłych, ogłoszono w szkole zbiórkę na „Dom Narodowy 3 Maja” i zebrano 14 zł  39 gr. Zebrane pieniądze przesłano Kom. Głównemu w Warszawie.

Dzień imienin Marszałka Piłsudskiego w b. roku szkolnym obchodzono bardzo uroczyście. Inicjatywę urządzenia tej uroczystości oddano w ręce młodzieży. Wykonanie wypadło bardzo efektownie.

Z dniem 25 kwietnia 1933r. Zwiedził tutejszą szkołę wizytator szkół powszechnych O. S. K. p. Kabaciński. Rok szkolny 1932/33 został zakończony, w myśl nowego ustroju, dnia 14 czerwca 1933r. uroczystem nabożeństwem w parafialnym kościele. Z końcem roku szkolnego przeprowadzono ogólną klasyfikację młodzieży szkolnej. Klasyfikowano ogółem 947 dzieci, z których 824 otrzymało promocję do wyższego oddziału, 40 dzieci uzyskało świadectwa ukończenia szkoły, 83 pozostawiono w tym samym oddziale.

Rok szkolny 1933/34 rozpoczęto dnia 21 sierpnia 1933r. Do szkoły zapisało się 995 dzieci. Z zapisanych utworzono 16 oddziałów, a to: 2 pierwsze, 3 drugie, 3 trzecie, 3 czwarte, 2 piąte, 2 szóste i jeden siódmy. Ponieważ oddziały były zbyt przepełnione, odesłano do szkoły Nr. 4 - 22 dzieci, do szkoły Nr. 2 – 8 dzieci i do szkoły Nr. 6 – 13 dzieci – w tutejszej szkole pozostało 951 dzieci.

W b. roku szkolnym wprowadzono zupełnie nowe podręczniki do oddz. I. II. i V. W związku z wprowadzeniem nowych podręczników, szkoła tutejsza uzyskała z Magistratu m. Zawiercia kwotę 268 zł na zakupienie książek dla najbiedniejszych dzieci.

Kuratorium Okr. Szk. Krakowskiego skreśliło tutejszej szkole 1 etat. W związku ze skreśleniem etatu, naucz. p. Janina Stróżówna została przeniesiona do Poręby. Na miejsce p. Lucyny Szymańskiej, przeniesionej do szkoły Nr. 5, do tutejszej szkoły został przydzielony p. Kazimierz Szylski ze szkoły  Nr. 5 w Zawierciu.

Dnia 30 czerwca 1933r. Zostało przy tutejszej szkole założone Koło Towarzystwa Popierania Budowy Szkół Powszechnych. Towarzystwo P. B. S. P. powstało z inicjatywy Władz Centralnych. Do koła przystąpili wszyscy członkowie grona nauczycielskiego tutejszej szkoły. Zadanie Koła – jednanie członków.

Na podstawie decyzji Władz Centralnych, biura Inspektoratu Szkolnego w Zawierciu zostało z końcem września1933r. zlikwidowane, zaś powiat zawierciański pod względem szkolnictwa, został przydzielony do Inspektoratu Szkolnego w Sosnowcu.

Od dnia 28/IX. - 5/X. 1933r. Obywatele Zawiercia subskrybowali „Pożyczkę Narodową” na łączną sumę 2250 zł (Dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt).

W dniach 11,12, 13 listopada 1933r. Koło T-wa P. B. P. S. P. przy szkole, urządziło ogólną zbiórkę na cele Towarzystwa i zebrane pieniądze w łącznej kwocie 111 zł 23gr, przesłano Komitetowi Okręgowemu T. P. B. P. S. P. w Krakowie.

Rok szkolny 1933/34 zakończono dnia 15 czerwca 1934r. Liczba dzieci klasyfikowanych wynosiła 945. Naukę szkolną ukończyło 53 dzieci, 778 dzieci zostało promowanych do oddziałów wyższych, 114 dzieci pozostawiono w tym samym oddziale.

Rok szkolny 1934/35 rozpoczęto dnia 20 sierpnia 1934r. Do szkoły zapisało się 928 dzieci. Z zapisanych utworzono oddziałów, a mianowicie: 2 -I, 2 -II, 3 -III, 3 – IV, 2 -V, 2 – VI i 2 VII. Na rok szkolny 1934/35 został przeniesiony z Winuszowa, do tutejszej szkoły w charakterze prefekta ks. Stanisław Wacławik, na miejsce ks. Stefana Banasińskiego, który objął kierownictwo prywatnego gimnazjum w Wieluniu.

Na skutek zarządzenia Kuratorium okręgu szkolnego Krakowsk. zlikwidowano przy tutejszej szkole jeden siódmy oddział z końcem pierwszego półrocza 1934/35. Dla odsuniętych ze szkoły dzieci siódmego oddziału został utworzony kurs dokształcający przy szkole Nr. 2. W związku z likwidacją jednego oddziału, nauczycielka tutejszej szkoły, p. Wanda Ptaczkiewiczówna, została przeniesiona, do Nowej Wsi, pow. zawierciańskiego.

W dniach 13, 14 i 15 maja 1935r. Szkoła została zwizytowana przez podinspektora szkolnego p. Leona Grabowieckiego.

Rok szkolny 1934/35 zakończono dnia 15 czerwca 1935r. Zestawienie wyników rocznej klasyfikacji przedstawia się następująco: Stan uczniów w dniu 15 czerwca 1935r. Wynosił 875, z tego otrzymało promocję 794, nie otrzymało promocji 64, nieklasyfikowanych 17.

Na podstawie zezwolenia Władz Szkolnych, zorganizowano w czasie feryj głównych obóz wypoczynkowy dla członków Koła Młodocianego P. C. K. przy tutejszej szkole. Na obóz zgłosiło się 40 chłopców i 40 dziewcząt. Obóz urządzono w Poznańskiem, pow. Kępno, gm. Opatów nad Prosną, w lasach nadleśnictwa Rychtal, w leśnictwie Dobrygośc. Kierownikiem obozu był ks. Stanisław Wacławik, prefekt tutejszej szkoły, zaś opiekunką nauczycielka Weronika Kuśmierska. Obóz trwał od 24 czerwca do 25 lipca 1935r. Pobyt na obozach wpłynął na uczestników tak pod względem fizycznym jak i duchowym.

Dnia  12 maja 1935r. o godz. 20 minut 45 zakończył życie Marszałek Józef Piłsudski. Śmierć jego wywołała wielkie przygnębienie wśród grona nauczycielskiego i młodzieży szkolnej. Szkoła wzięła udział w uroczystościach żałobnych.

Rok szkolny 1935/36 rozpoczęto dnia 3 września 1935r. Na rok szkolny 1935/36zapisało się 483 chłopców i 394 dziewcząt razem 877 dzieci. Zapisanych podzielono na 15 oddziałów a mianowicie: 1 -VII, 2 -VI, 3 – V, 3 – IV, 2 – III, 2 – II i 2 – I.

Nauka odbywała się na dwie zmiany. W wymiarze godzin lekcyjnych zastosowano najoszczędniejszy wymiar t.j. warjant „d”.

W czasie Tygodnia Szkoły powszechnej, z wyprzedaży materjałów propagandowych i urządzonych imprez, uzyskano kwotę 179zł. 50 gr. którą przekazano Komitetowi T-wa P. B. P. S. P. w Krakowie, dnia 14/X. 1935r.

W roku szkolnym 1935/36 zorganizowano przy Kole T. P. B. P. S. P. Koło uczestników T-wa P. B. P. S. P. pod opieką nauczyciela Edwarda Mijalskiego. Do Koła  przystąpiło 140 uczniów i uczenic.

Wizytację szkolną przeprowadził podinspektor szkolny p. T. Czajkowski w dniach 18,19, 20, 21 i 22 listopada 1935r.

Rok szkolny 1935/36 zakończono dnia 20 czerwca 1936r. Zestawienie wyników rocznej klasyfikacji przedstawia się następująco: Stan w dniu klasyfikacji wynosił 880 dzieci. Klasyfikowano uczniów z wynikiem pomyślnym 783, z wynikiem ujemnym 76, nieklasyfikowano 21 .

Dożywianie dzieci rodzin bezrobotnych trwało od 13/I. do 1/V 1936r. Z dożywiania dzieci korzystało 350 - 430 dzieci. Na dożywianie składały się zupy gotowane na mięsie z dodatkiem chleba. Gotowanie zup odbywało się w kuchni, urządzonej w budynku gospodarczym szkoły. Dzienny koszt dożywiania wynosił około 50 zł. Funduszy na ten cel były dostarczone przez F. P.

Dla wypoczynku młodzieży w innem środowisku, zorganizowano kolonje  letnie we wsi Krzyżowej w powiecie żywieckim, w górskiej okolicy. W koloniach wzięło udział 90 uczniów i uczenic pod kierownictwem prefekta ks. Wacławika przy współpracy nauczycielki Weroniki Kuśmierskiej. Koszt od osoby wynosił 22zł.

W sierpniu 1936r. Zarząd miasta Zawiercia przystąpił do przebudowy budynku szkolnego. W klasach od ulicy przerobiono okna,  na piętrze w 2 klasach ułożono nowe podłogi oraz poszerzono okna, w jednej klasie, od południa zamocowano dwa okna południowe. W tym czasie przysłano do szkoły 60 ławek dwuosobowych, wykonanych w warsztatach miejskich . W czasie  od sierpnia do października wybudowano nowe ustępy dla szkoły.

Rok szkolny 1936/37

Rok szkolny 196/37 rozpoczęto nabożeństwo dnia 3 września 1936r. Jednak z powodu remontu budynku szkolnego, zajęcia szkolne rozpoczęto dopiero 14 września 1936r.

Na rok szkolny 1936/37 zapisało się 889 dzieci. Z zapisanych utworzono 16 oddziałów, a mianowicie: 2 – VII, 3 – VI ,3 – V, 2 – IV, 2 – III, 2 – II, 2 - I. Nauka dwuzmianowa. Na rok szkolny 1936/37 został przydzielony szkole 1 etat. W związku z przydziałem etatu, do tutejszej szkoły  została zamianowana p. Marta Sikorska, ze szkoły w Koziegłówkach.

Z powodu dużej ilości zachowań na odrę, w oddz. Ib i IIb zawieszono zajęcia lekcyjne od 4 - 17 grudnia 1936r. zaś z dniem 14 grudnia 1937r. zawieszono zajęcia lekcyjne z tego samego powodu oddz. I a i II a. Zajęcia w tych oddziałach wznowiono z rozpoczęciem II półrocza.

Nauczycielka tutejszej szkoły p. Józefa Słodówna została przeniesiona z tutejszej szkoły do szkoły Nr. 4 w Sosnowcu z dniem 1 kwietnia 1937r., na miejsce wymienionej została zamianowana p. Zofia Kubalska .

Celem udogodnienia nauczania śpiewu w szkole, kierownik szkoły zakupił, dla szkoły fisharmonię walizkową za 130 zł, z wpisowego, pobieranego przy zapisach.

Dożywianie dzieci. W roku szkolnym 1936/37 została zorganizowana akcja dożywiania dzieci w szkole. Wymieniona akcja trwała od 15 stycznia do 2 maja 1937r. Akcję dożywiania było objętych 384 dzieci. Dzieci otrzymywały każdego dnia gotowaną strawę z dodatkiem chleba. Dzienny koszt akcji dożywiania wynosił przeciętnie 34 zł. Akcję dożywiania dzieci finansował Miejski Komitet Pomocy dzieciom i młodzieży.

Na, apel Okręgowego Komitetu Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych w Krakowie, szkoła tutejsza zadeklarowała roczną wpłatę 60 zł, do dyspozycji wymienionego Komitetu, na pomoce naukowe dla szkół powszechnych .

Rok szkolny 1936/37 zakończono dnia 21 czerwca 1937r. Wynik klasyfikacji młodzieży szkolnej  był  następujący: Stan w dniu 21 czerwca 1937r.  wynosił 888 dzieci, z czego klasyfikowano 864, nieklasyfikowano 24. Z klasyfikowanych ukończyło szkołę 106, promowano do wyższych oddziałów 646, niepromowano 136. -

Rok szkolny 1937/38

Rok szkolny 1937/38 rozpoczęto dnia 3 września 1937r. Do szkoły było zapisanych 472 chłopców i 388 dziewcząt, razem 860 dzieci. Zorganizowano 16 oddziałów a mianowicie: 2 - I; 2 – II; 2 -III; 2 – IV; 3 – V; 3 – VI; 2 - VII. W godzinach rannych  pobierały naukę oddziały: I b, II b, V a, V b, VI a, VI b, VI c, VII a i VII b, w godzinach po południowych  odziały  I a, II a, III a, III b, IV a,
IV b i V c. We wszystkich oddziałach zastosowano wariant "d".

W składzie grona nauczycielskiego zaszły następujące zmiany: Ks. Stanisław Wacławik zrezygnował z posady nauczycielskiej, p. Marta Sikorska została przeniesiona do szkoły Nr. 5 w Zawierciu, p. Jadwiga Świderska do szkoły Nr. 4 w Zawierciu. W miejsce brakujących sił nauczycielskich zostali przydzieleni do tej szkoły: Ks. Zygmunt Całusiński, p. Kazimiera Osys z Marciszowa i p. Czesław Modzelewski z Nowego Zawiercia. P. Czesław Modzelewski  został na własną prośbę  przeniesiony z dniem 1 października 1937r. do Górki, gm. Poręba, w jego  miejsce została zamianowana do tutejszej szkoły p. Klara Rajczyk z Górki.

Pismem Pana inspektora Szkolnego w Sosnowcu z dnia 6 listopada 1937r. Nr. 8803/37 szkoła tutejsza została przemianowana na publiczną szkołę powszechną stopnia III. W związku ze zmianą  nazwy szkoły, zakupiono odpowiednie pieczątki.

Dnia 11 października 1937r. szkoła tutejsza otrzymała z Komitetu Okręgowego Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych w Krakowie szafkę z narzędziami, do zajęć praktycznych. Otrzymane narzędzia oddano w opiekę nauczycielowi p. Nowakowi. W grudniu  1937r. szkoła otrzymała z wymienionego komitetu  mapę Europy.

Staraniem Miejskiego Komitetu pomocy dzieciom i młodzieży w Zawierciu, urządzono przed świętami Bożego Narodzenia "gwiazdkę" , dla dzieci najbiedniejszych w Zawierciu. Między biedne dzieci tutejszej szkoły rozdzielono: 118 par bucików, 101 par pończoch, 79 ubranek dla chłopców, 52 sukienek dla dziewcząt, 60 płaszczy, 30 swetrów  i 136 par ciepłej bielizny. Akcję dożywiania dzieci w szkole rozpoczęto 12 stycznia 1938 r. Między źle wyglądające dzieci tutejszej szkoły rozdzielono 28 1/2 kg tranu.

W m-cu lutym 1938r. szkoła została zwizytowana przez p. Winnickiego, podinspektora szkolnego.

Dnia 14 kwietnia 1938r. odbył się pogrzeb śp. ks. prałata Franciszka Zientary, proboszcza parafii zawierciańskiej, w którym szkoła wzięła udział przez delegację.


 

Pod okupacją niemiecką

w okresie II wojny światowej od 1.9.1939 – 20. I. 1945.

Dnia 1 września 1939r. nauka w szkole nie rozpoczęła się jak zwykle. W dniu tym nagle, niespodziewanie spadły w pobliżu Zawiercia pierwsze bomby niemieckie.
27 września 1939r. szkoła została otwarta w własnym budynku i w dotychczasowym składzie grona naucz., z wyjątkiem Nowaka Wojciecha, który zmarł w pierwszych dniach wojny, na skutek braku opieki po dokonywanej operacji (lekarze i personel szpitala opuścili szpital w obawie przed najeźdźcą).
Kierownik tej szkoły J. Miśniak był aresztowany kilkakrotnie jako zakładnik miasta, a po ostatnim aresztowaniu w dniu 29. IV. 1940r. został wywieziony do obozu w Dachau, gdzie po roku zmarł.
Dnia 30 czerwca 1940r. szkoła została zamknięta. Sprzęt szkolny, akta i pomoce naukowe zostały wywiezione z budynku szkolnego. Budynek został zajęty przez wojsko, a następnie przeznaczony na kwatery dla robotników sąsiedniej „Luftwaffe”, dawniej T.A.Z.

Dnia 1 maja 1942r. władze okupacyjne zezwoliły na otwarcie szkoły. Nauka odbywała się jednak w budynkach wynajętych. Kierownikiem był Jan _Kaśkosz, nauczyciele: Kuśmierska Weronika, Staśko Władysława, Rajczyk Klara, Miernik Maria, Pęczkowska Natalia, Gucwa Mirosława.
Do szkoły uczęszczało około 600 chłopców. Dziewczynki z tutejszego rejonu uczęszczały do szkoły mieszczącej się również w budynku wynajętym w Rynku, gdzie kierowniczką była P. Szemla Maria nauczycielka miejskiej szkoły i część tutejszego grona naucz. Nauka odbywała się bez przerw i bez wakacyj.

Materiał nauczania stosowano według programów polskich z roku 1939 z wyjątkiem historii i geografii. Tych przedmiotów zabroniono uczyć. Nauczyciel uczył w wymiarze 30 godzin tygodniowo, po dwa oddziały po 15 godzin. Siły nauczycielskie stopniowo zabierano pod przymusem do pracy w przemyśle. Pod koniec okupacji pięć osób uczyło 600 dzieci. Klasy liczyły od 50 do 65 dzieci. Po ukończeniu 14 lat dziecko było zabierane do pracy. Uczono bez podręczników. Dzieci były wykorzystywane do zbierania odpadków( szmaty, kości, żelazo) i ziół. Nauczycielstwo kilkakrotnie do roku było zmuszane do sporządzania różnorodnych spisów. Miesięczne wynagrodzenie naucz. wahało się w granicach od 180 do 210 marek, co wystarczało na wykupienie przydziałów kartkowych i bochenek chleba. Dorabiano lekcjami prywatnymi.

Dnia 6 stycznia 1945r. lokale szkolne zajęły nagle cofające się wojska niemieckie. Sprzęt szkolny został zniszczony. Część ławek uratowali mieszkańcy, które po oswobodzeniu miasta wróciły do szkoły. Dnia 20 stycznia 1945r. wkroczyły do miasta wojska Zw. Radzieckiego, przynosząc wyzwolenie od ucisku okupanta niemieckiego.


 

 Rok 1945

Po oswobodzeniu Polski od straszliwego germańskiego najeźdźcy w lutym 1945r. kierownikiem szkoły mianowany został ob. Lucjan Słabiak.

Budynek szkolny wewnątrz bardzo brudny, bez sprzętu i wszelkich pomocy naukowych.
Skład grona naucz.-

1.  Assendi Genowefa
2. Lipa Stanisława
3. Staśko Władysława
4. Kuśmierska Weronika
5. Szemla Maria
6. Szylski Kazimierz
7. Mijalska Maria
8. Palme Stefania

Najniezbędniejszy sprzęt szkolny gromadzono własnym wysiłkiem. Ponieważ inne szkoły w mieście nie miały jeszcze gotowych swoich pomieszczeń, szkoła gościła u siebie przez parę miesięcy 2 inne szkoły Nr. 2 i Nr. 6, dlatego nauka z konieczności ograniczała się w tutejszej szkole od godz 8-ej do 10-tej przed południem. Szkoła zaopatruje się dalej powoli w meble i sprzęty, częściowo zwracane przez rodziców dzieci szkolnych, częściowo robione lub reperowane przez najętych stolarzy.
Inspektorem szkolnym został mianowany od 1 lutego 1945r ob. Piotr Skowron.

Pracę w szkole utrudniał brak podręczników, książek, zeszytów, materiałów piśmiennych. Dzieci zapisane do szkoły podzielono na klasy I a, I b, I c, I d, II a, II b, III a, III b, IV a, IV b, V i VI.

W końcu czerwca 1945r. budynek szkolny w dniu niedzielnym zajmuje nagle wojskowa kolumna sanitarna rosyjska ( 24 czerwca).

Szkoła nie może normalnie zakończyć normalnie roku szkolnego i przeprowadzić klasyfikacji w należyty sposób. Część sprzętu, mebli, obrazów, godeł, w jakie szkoła zdążyła się zaopatrzyć w ciągu niecałych 5-ciu miesięcy, zabiera na prędce dziatwa szkolna, by je uratować od ewentualnego zniszczenia.

Zawiercie, dn. 28 czerwca 1945r. /-/

 L. Słabiak

Rok szkolny 1945/1946

Zaczyna się w warunkach bardzo trudnych - wojsko jeszcze stacjonuje w budynku szkolnym- opuszcza dopiero z końcem września 1945r. Magistrat m. Zawiercia przystępuje do remontu budynków szkolnych wszystkich 6-ciu szkół w mieście równocześnie. Praca posuwa się z wielkim trudem, bardzo wolno, starania kierownictw szkół w sprawie przyśpieszenia tempa pracy niewielki odnoszą skutek.

Od 21 września szkoła umieszcza swoje dzieci w budynkach szkół Nr.3 i Nr.4 korzystając łącznie z 5 izb szkolnych; nauka odbywać się może tymczasowo w godzinach od 13tej do 18tej zatem razem (5sal x 5godzin) 25 godzin lekcyjnych dziennie, zamiast planowanych 340 tygodniowo.

Remont budynku trwa do 15 listopada. Skład grona nauczycielskiego zmienia się: naucz. Kazimierz Szylski 10go kwietnia 1945r. zostaje przeniesiony na Śląsk, natomiast przybywają: ob.Wałek Eleonora, Hajdas Helena i Gieszczykiewicz Halina. Wprowadzono nowe programy, podręczników nadal brak.

Rok szkolny 1946/47

Kierownik szkoły Słabiak Lucjan przenosi się na własną prośbę do miejscowego Państw. Liceum Pedagogicznego. Na jego miejsce zostaje przeniesiony ze szkoły Nr 3 naucz. Wałek Franciszek, któremu ob. Inspektor szkolny powierza pełnienie obowiązku kierownika szkoły. Wałek Eleonora naucz. tutejszej szkoły zostaje przeniesiona do szkoły Nr 3. Grono naucz. powiększa się na skutek przeniesienia na własną prośbę do tutejszej szkoły Imielskiej Heleny z Łaz i Wałka Stanisława z Mrzygłodu, oraz mianowania Warzechy Janiny, naucz. kontraktowej niewykwalifikowanej.
Skład grona naucz. jest następujący:

1. Wałek Franciszek kier.sz.                                

2. Assendi Genowefa                                                     
3. Gieszczykiewicz Stefania
4. Hajdas Helena                                                
5. Imielska Helena                                              
6. Kuśmierska Weronika                                      
7. Lipa Stanisława
8. Mijalska Maria

9. Palme Stefania

10. Staśko Władysława

11. Szemla Maria

12. Wałek Stanisław

13. Warzecha Janina

14. Ks. Kościór Karol

Do szkoły uczęszczało 513 dzieci. Klas było 14, które dzieliły się na normalne i ciągowe. Klasy ciągowe przerabiały w ciągu roku materiał dwuletni i składały się z dzieci opóźnionych w nauce. W ciągu roku ukazywały się stopniowo podręczniki. W klasach starszych od V – tej nauka odbywała się jeszcze bez podręczników. Mimo ciężkich warunków materialnych dzieci uczyły się pilnie i z radością. Nauczycielstwo pracowało również rzetelnie i z poświęceniem.

Nauczanie i wychowanie realizowano na podłożu życiowo praktycznym i w oparciu o współczesne życie państwowe. Mimo trudności w ciągu roku materiał nauczania zrealizowano. Poważną przeszkodą w ciągłości pracy były dłuższe urlopy chorobowe nauczycieli i częste zmiany  rozkładów lekcyjnych oraz przydzielanie zastępstw. Ob. Hajdas Helena była na urlopie od 1 września do końca listopada 1946r. Ob. Wałek Stanisław od 1 października 1946r do 31 stycznia 47r, ob. Assendi Genowefa od 18 listopada do 18 grudnia 46r. Z urlopów macierzyńskich korzystały: ob. Imielska Helena od 9 stycznia do 18 lutego 1946r i ob. Gieszczykiewicz Stefania od 1 kwietnia do 15 maja 47r. W grudniu i styczniu z powodu silnych mrozów i gwałtownych wiatrów uczono w salach przy temp. 4-7ş C powyżej zera. Mimo intensywnego palenia w piecach klas (stosunkowo o dużych wymiarach) nie było można ogrzać ze względu na fatalny stan okien, które wymagały gruntownego remontu. Wychowanie kontynuowano przez organizacje życia klasy jako grupy społecznej i przez organizacje uczniowskie. Szkolne koło P. C. K. liczyło 85 członków, dzieci klas od IV - VII. Raz w tygodniu odbywały się zbiórki świetlicowe. Sekcja imprezowa urządziła 4 uroczystości wewnętrzne własne i 3 akademie okolicznościowe dla uczniów i rodziców. Na rzecz "Tygodnia szkoły Pow." koło z imprezy dochodowej dało 1550 zł. Z własnych funduszów obdarowało 2 sieroty na sumy 700 zł i w dniu Matki - matkę wdowę na sumę 570 zł. Opiekunką koła była ob. Palme Stefania. Spółdzielnia uczniowska wznowiła czynną działalność od 1 marca 1947r. Liczyła 36 członków. Suma obrotów do końca roku wynosiła 15044 zł. Ze spółdzielni korzystali uczniowie wszystkich klas, nabywając materiały piśmienne po cenach niższych, niż rynkowe. W końcu roku szkolnego spółdzielnia urządziła imprezę dochodową i przekazała na rzecz Tyg. Szkoły Pow. kwotę zł. 1520. Opiekunką spółdzielni była ob. Hajdas Helena. Drużyna harcerska męska i żeńska również wykonywała aktywną pracę. Opiekunką była ob. Mijalska Maria. Pod koniec roku szkolnego zorganizowano Szkolne Koło Ligi Lotniczej.

Biblioteka szkolna liczyła na początku roku szkolnego 225 tomów. W ciągu roku zakupiono z funduszów szkolnych 264 tomy. Klasa V b zakupiła z własnych funduszów 25 książek, a kl. IV b - 5. Pod koniec roku szkolnego biblioteka liczyła 519 tomów. Z biblioteki korzystało 362 czytelników. Ogólna liczba wypożyczeń wynosiła 5364.

 W ciągu rok umeblowano jedną salę nowymi ławkami. Z własnych funduszów zakupiono cyrkiel, taśmę 10-cio metrową, piłkę do siatkówki, podklejono 20 obrazków do nauki j. polskiego (otrzymanych z Inspektoratu Szkolnego). Do nauki geografii zakupiono 7 map, a jedną otrzymano z Inspektoratu Szkolnego. Dzieci korzystały z filmu oświatowego wyświetlanego w szkole dwukrotnie w miesiącu.

Od października do maja dożywiano w szkole 470 dzieci. Dzieci otrzymywały gorący posiłek. Opłata miesięczna od dziecka wynosiła 20zł. Z Inspektoratu otrzymano subsydium w wysokości  24512 zł, z wpłat od uczniów uzyskano 49281 zł. Artykuły żywnościowe otrzymywano z przydziału Zarządu Miejskiego po cenach zniżonych i częściowo zakupywano na wolnym rynku. W okresie I półrocza dzieci wpłacały składki w wysokości ustalonej przez Radę Rodzicielską. Do dnia 31 stycznia 1947r. zebrano od dzieci kwotę zł. 50330 - z tej sumy wypłacono nauczycielstwu tytułem pomocy materialnej 90% t.j. 45297zł., pozostałą sumę 5033 zł, w myśl uchwały Rady Rodzicielskiej przeznaczono na zakup książek do biblioteki szkolnej.

W tym samym czasie Fabryki miejscowe przekazały na dzieci swych pracowników -  52550 zł. Z tej sumy nauczycielstwu wypłacono 26175 zł, a pozostałą sumę przeznaczono na książki i pomoce szkolne.
Firma "Chemimetal" objęła patronat nad tutejszą szkołą i przez okres 5 miesięcy, wpłaciła na pomoc nauczycielstwu po 5000 zł.

Przez cały rok dzieci brały czynny udział we wszystkich uroczystościach państwowych i akademiach zorganizowanych przez szkołę. Na różne cele społeczne (odbudowa Warszawy, odbudowa szkół, remont kościoła i inne) dzieci złożyły 27186zł. Zebrane kwoty przekazano odpowiednim komitetom. W końcu roku szkolnego w związku z Tygodniem Szkoły Pow. szkoła tutejsza zebrała 10500 zł i brała czynny udział w przedstawieniu na ten cel.

Rok szkolny 1946/47 zakończono w dniu 27 czerwca uroczystym nabożeństwem i rozdaniem świadectw. 50% dzieci zostało zakwalifikowanych do wyjazdu na kolonie i półkolonie.

Zawiercie, dn. 27 VI 1947r.  F. Wałek

Rok szkolny 1947/48

W roku szkolnym 1947/48 uczęszczało do szkoły 493 uczniów , którzy uczyli sie w 12 oddziałach. W gronie nauczycielskim nastąpiły pewne przesunięcia na własną prośbę przeniosły się ob. Mijalska Maria do szkoły Nr. 6, a ob. Warzechowa Janina do szkoły Nr. 4 w Zawierciu. Ze szkoły Nr. 5 została przydzielona ob. Górniak  H.

Budynek szkolny został odremontowany pokryto dach papą, naprawiono dwie podłogi, odremontowano gruntownie kuchnię szkolna i zreperowano płoty.

Zasób pomocy naukowych znacznie się powiększył. Biblioteka szkolna wzrosła do 845 tom. Zgodnie z uchwałą Rady Rodzicielskiej uczniowie składali dobrowolnie składki na pomoce  naukowe, które wyniosły na cały rok szkolny 37.460 zł. Spółdz. i biblioteka mają w dalszym ciągu trudności z pomieszczeniem.

Organizacje uczniowskie pracowały wydatnie. Spółdzielnia uczniowska powiększyła swój majątek  do 8953 zł, obroty w ciągu roku wyniosły 31746 zł. Szkolne koło S. C. K. przekazało z własnych imprez 10000 zł na budowę sanatorium w Rabce, przyszło z pomocą chorej matce jednej uczennicy, a w zbiórce odpadków tekstylnych znalazło się na pierwszym miejscu w powiecie, zbierając 850 kg szmat.

Dożywianie dzieci odbywało się od października do końca roku szkolnego. Dzieci otrzymywały w ciągu tygodnia - trzy razy zupę i trzy razy bułki lub chleb smarowany do kawy. Dożywianie było dobre dzięki pomocy Komitetowi Opieki Społecznej i U. N. I. C. E. F: u. Sieroty i dzieci biedne korzystały z dożywiania bezpłatnie, pozostałe opłacały składki w wysokości 50 zł miesięcznie.

Dochody sekcji imprezowej w ciągu roku wyniosły 13550zł. Składki i zbiórki na cele społeczne – 49023zł.

W związku Tygodniem Szkoły Pow. przekazano do inspektoratu szkolnego w Zawierciu 10000 zł.

Rok szkolny zakończył się dnia 26 czerwca, szkołę ukończyło 31 uczniów, do klasy następnej promocję uzyskało 419 dzieci. Na kolonie wypoczynkowe podczas wakacji zgłosiło się 163 uczniów.

Zawiercie dnia 26 czerwca 1948 r .

 F. Wałek

Rok szkolny 1948/49

Rok szkolny rozpoczął się 1 września. Dzieci pierwszych klas otrzymały paczki z łakociami, książki szkolne, zaś najbiedniejsze buciki i materiał na ubranie. Przed rozpoczęciem uroczystości wysłuchały dzieci szkolne przemówienia ministra oświaty Dr. Skrzeszowskiego wygłoszonego przez radio. Na uroczystość przybył przedstawiciel Kuratorium Okr. Szkol. Śląskiego ob. wizytator Mgr. Płatek. Szkoła liczy 10 oddziałów - a 468 uczn. - 10 sił naucz. Klasy: I, IIa, IIb, III, IVa, IVb, Va, Vb, VI, VII.

Z początkiem roku szkolnego kier. szkoły ob. Wałek Franciszek przeniósł się do szkoły ćwiczeń przy Liceum Pedagogicznym. Na jego miejsce przyszedł ob. Szemla Jan ze szkoły Nr 2 w Zawierciu. Dnia 15 grudnia 1948r. odbyła się uroczystość w szkole z okazji połączenia się P.P.R i P.P.S. w jedną partię P.Z.P.R.

Dożywiano w ciągu roku szkolnego 400 dzieci. Rok szkolny zakończono 28 czerwca 1949 - akademią - zabawą dla starszych dzieci i wręczeniem nagród dla najpilniejszych uczniów w postaci książek ofiarowanych przez Komitet Rodzicielski i powstały S.K.O.

Rok szkolny 1949/50

Rok szkolny rozpoczęto 1 września 1949r. W dniu tym dzieci szkolne obdarowano łakociami. Dla młodszych dzieci wyświetlono film - zaś starsze dzieci spędzały czas po wstępnych uroczystościach w szkole w parku - gdzie bawiły się wesoło - na zabawie tanecznej i przyglądając się różnym popisom sportowym.

Szkoła liczy 10 oddz. I, II, IIIa, IIIb,IV, Va, Vb, VIa, VIb, VII. Zapisanych 461 uczniów.
W listopadzie zorganizowano dożywianie 380 dzieci - Komitet Rodzicielski uchwalił od 75 do 100zł opłatę za dożywianie.

Jako czyn Pierwszomajowy dzieci wszystkich klas postanowiły oprócz innych walczyć i zlikwidować drugoroczność - a tym samym podciągnąć opieszałych w nauce. Komitet Opiekuńczy zakupił dla szkoły kałamarze, dostarczył podium pod stoliki, wieszaki i tablice do gazetek ściennych. Komitet Rodzicielski zorganizował loterię fantową na terenie szkoły - która dała przeszło 10.000zł dochodu przeznaczonego na oprawę książek biblioteki szkolnej. W Tygodniu Oświaty szkoła urządziła wystawę książek i prac uczniów oraz stoisko książek obok szkoły.
W święcie kultury fizycznej dzieci brały udział w sporcie. W rozgrywkach międzyszkolnych otrzymały drugie miejsce.

Rok szkolny zakończono uroczyście 23 czerwca 1950r.na który złożyło się: akademia, przemówienia, pożegnanie szkoły, tańce - i wręczenie 30 nagród ufundowanych przez Komitet Rodzicielski dla przodowników nauki. Dla klasy VII urządzono pożegnalny wieczorek z tańcami. Klasyfikowano 439 uczniów - niekl. 6, - promow. 406 - niepr. 33.

Rok szkolny 1950/51

Rok szkolny rozpoczęto 1 września 1950r.

Na uroczystości złożyło się zebranie wszystkich dzieci wraz z rodzicami, Komit. Rodz., przedst. Partii i Wydziału Ośw. w osobie insp. szk. Hilgartnera

Po przemówieniach: przedst. Partii, Kom. Rodz, Kier. szkoły, przedst. grona naucz., w których wezwano młodzież do pracy, wysłuchano przemówienia Ministra Oświaty.

Młodzież szkolna wygłosiła wierszyki - a następnie odbyło się ogólne śniadanie dla wszystkich dzieci. Po śniadaniu zabawa dziecinna na boisku szkolnym przeciągnęła się do godz. 12 tej.
W roku szkolnym było 10 oddziałów o 466 dzieciach. 10 naucz. Stałych i 1 kontraktowa. Nauka odbywała się przed południem i po południu. Wieczorem uczono analfabetów. We wrześniu br. urządzono akademię w związku z mies. odbudowy Warszawy. W listopadzie odbyły się uroczystości w związku z II Światowym Kongresem Pokoju w Warszawie. W styczniu 1951 roku urządzono w szkole choinkę noworoczną - jak również odbyła się masówka w związku z podpisaniem wieczystej przyjaźni Polski z Niemcami Rep. Dem. i utrwalenia stałej granicy na Odrze i Nysie. W lutym odbyła się masówka z okazji I. Krajowego Kongresu Kobiet w Warszawie. W kwietniu ob. Tow. Bolesław Bierut był z wizytą w Berlinie.

W dniu święta Pracy (1 Maja) była uroczysta akademia, na której przodownicy nauki otrzymali od Komitetu Opiekuńczego 36 nagród książkowych. W Tygodniu Oświaty, Książki i Prasy – urządzono w szkole wystawę książek, gazetek uczniowskich i kiermasz książkowy.

W maju odbyła się uroczystość podpisywania kart pod Plebiscytem Pokoju. Młodzież od klas VI – podpisywała karty plebiscytowe wraz z gronem naucz. i służbą szkolną – razem 200 osób.

Rok szkolny zakończono uroczystą akademią – i rozdaniem nagród dla najpilniejszych w pracy w ilości 39 książek, które ufundował Komitet Opiekuńczy. Na akademię przybył przedst. Wydziału Oświaty ob. Wacławczyk, Kom. Rodz. i Opiekuńczy oraz rodzice dzieci. Wieczorem odbyła się zabawa.

Dzieci w końcu roku było 457 – klasyf. 457; promow. 440; nieprom. 17 – w tym ukończyło szkołę 87 dzieci.

Rok szkolny 1951/52

Rok szkolny 1951/52 rozpoczęto 1 września 1951-

Na uroczystość przybyli: przedstawiciel Wydziału Oświaty ob. Wacławczyk, przedstawiciel P.Z.P.R., przedstawiciel Z.N.P. przedst. Ligi Kobiet, Komitet Rodzicielski, przedstawiciel Harcerstwa. Zebranie danych do nowego roku szkolnego przedstawił kier. Szemla Jan-: Przemówienia okolicznościowe wygłosili wszyscy przedstawiciele biorący udział w rozpoczęciu roku szkolnego. Następnie dzieci wysłuchały przemówienia ministra oświaty ob. Jarosińskiego Witolda. Po części oficjalnej – odbyły się występy młodzieży szkolnej.

2 września 1951 – dzieci wyruszyły na wycieczkę do lasu. Kom. Rodzicielski i rodzice rozdali dary dla dzieci wstępujących do szkoły rocznika 1944 – w postaci książeczek, kredek, ołówków i cukierków.

W roku szkolnym 1951/52 – było klas.

I, II, III, IV, Va, Vb, Via, Vib, VIIa, VIIb. Razem 408 dzieci.

Klasyfikowano za pierwszy kwartał 398 dzieci  nieklasyf. 10.

W grudniu 1951 roku wizytował szkołę kierownik Wydziału Oświaty ob. Inwałd Adam.

W lutym i w marcu omawiano poszczególne punkty nowej Konstytucji Polski Ludowej.

W końcu roku szkolnego t-j. w czerwcu odbyły się egzaminy końcowe absolwentów klas siódmych.

W końcu roku szkolnego 1951/52 było uczniów ogółem 402 – Nieklasyfikowano 6 uczniów 1,5% - klasyfikowano 396  - 98,5%, promowano 359 uczniów tj. 89%, niepromowano 23 – 6%. Dopuszczono do egzaminów poprawkowych 14 uczniów – 3,5%.

Rok szkolny zakończono 25.VI.52 – akademią – na której rozdano nagrody przodownikom nauki – razem 33 – ufundowane przez Kom. Rodzicielski. Ukończyło szkołę 66 uczniów.

Rok szkolny 1952/53

Rok szkolny rozpoczęto 1 września 1952r. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Oświaty – Partii, Kom. Rodz. i Z.N.P. Przed rozpoczęciem uroczystości dzieci wysłuchały przemówienia Ministra Oświaty tow. Jarosińskiego, następnie było przemówienie kier. szkoły, który przedstawił zadania i pracę w roku bieżącym – Przedstawiciele zaproszeni na uroczystość wygłosili również okolicznościowe przemówienia.

Szkoła liczy 10 oddziałów, w tym VII kl -2, VI – 2, V – 2, IV – 1, III – 1, II – 1, I – 1, o 389 dzieciach, zapisanych na naukę w bież. roku.

W październiku odbywały się przygotowania do wyborów – posłów do Sejmu. Młodzież szkolna wzięła udział we Froncie Narodowym. W szkole urzędowała Komisja Wyborcza. 26 października 1952 – odbyło się głosowanie – w którym wzięło udział 99,6% ludności tut. obwodu szkolnego. W końcu roku szkolnego odbyły się egzaminy promocyjne w klasach szóstych  i egzaminy końcowe w klasach VII – mych. Nieklasyfikowano w końcu roku 3 uczniów tj. 0,8%. Klasyfikowano 372 uczniów tj. 99,2%.

Do egzaminu poprawczego dopuszczono 19 uczniów tj. 5%. Niepromowanych w końcu roku – 28 uczniów tj. 7%. Egzamin zakończenia szkoły zdało 67 uczniów.

25 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego, z rozdaniem świadectw ukończenia szkoły i nagród książkowych ufundowanych przez Komitet Rodzicielski.

Rok szkolny 1953/54.

1 września 1953r. rozpoczęto nowy rok szkolny. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele: Partii, Kom. Rodz. Opiek. Z.N.P. przedst.. O.H. i rodzice. Szkoła jest odrestaurowana i liczy 409 dzieci zgrupowanych w 2 pierwszych klasach, 2 drugich, 1 trzeciej, 1 czwartej, 1 piątej, 1 szóstej i 2  siódmych. 10 marca 1954r. Rozpoczął obrady w Warszawie II zjazd P.Z.P.R.

 Urządzono w szkole choinkę noworoczną i rozdano dzieciom słodycze. W dniu 1 Maja obdarowano przodowników nauki upominkami książkowymi, które wręczył Kom. Rodzicielski. W dniu M.D. Dziecka – odbyła się wspólna zabawa dla wszystkich dzieci w lasku obok fabryki – dawniej „Erbe”. Do egzaminów przystąpiły klasy IV, V, VI i VII. Rok szkolny zakończono dnia 25 czerwca 1954r.

Ukończyło szkołę 61 dzieci. Zakończenie roku szkolnego było uroczyste. Nagrody w postaci książek wręczył dzieciom Komitet Opiekuńczy. Wieczorem odbyła się zabawa dla dzieci, które ukończyły szkołę, którą zorganizował Komitet Rodzicielski przy współudziale Komitetów Klasowych.

Rok szkolny 1954/55.

Dnia 1 września 1954roku rozpoczęto uroczyście nowy rok szkolny 1954/55. Stan szkoły 435 dzieci – 11 oddziałów - 10 nauczycieli. 6-7 września zlustrował szkołę kier. Wydz. Ośw. ob. Cieśla Stefan. Od 20.X. 1954r. – urzęduje w szkole komisja wyborcza. Wybory do M. R. Nar. odbyły się w dniu 5 grudnia 1954r. Choinka noworoczna odbyła się dnia 10 stycznia 1955 – którą urządził Komitet Rodzicielski. Dzieci otrzymały cukierki, ciasta i owoce. Po podwieczorku odbyła się zabawa dla wszystkich dzieci uczęszczających do szkoły.

W dniach 16 lutego 1955r. 28, 30, 31 marca 1955 – wizytował szkołę kierownik wydziału Oświaty tow. Cieśla Stefan.

Na koniec roku szkolnego odbyły się egzaminy w klasie VI i VII; Końcowe w klasie siódmej. Ukończyło 31 dzieci, którzy poszli do szkół wyższych.

Podpis nieczytelny

Rok szkolny 1955/56

1 września rozpoczęto nowy rok szkolny - popisami dzieci i przemówieniem Ministra Oświaty tow. Jarosińskiego W. Od nowego roku szkolnego O.H objęła ob. Bilnik Tatiana absolwentka Lic. Ped. Na kierowniczkę świetlicy wyznaczono ob. Szymczyk Marię. Nauka  w szkole na dwie zmiany.

Uruchomiono na Borowym Polu filię szkoły Nr 1 w Zawierciu - dla klas I, II, III i IV - dzieciom, które mieszkają na N. Zawierciu i Borowym Polu. Pracę podjęły nauczycielki: Kuśmierska Weronika, Pałasz Natalia i Rajczyk Wanda. W klasie VII przydzielono j. polski ob. Cesarz Jadwidze. We wrześniu zlustrował szkołę kier. W. Oświaty ob. Stefan Cieśla. 31 grudnia urządzono choinkę noworoczną dla świetlicy szkolnej i całej szkoły. W końcu roku szkolnego promowano  452  dzieci - do egzaminu poprawkowego wyznaczono 7 dzieci. Rok szkolny zakończono po egzaminach klasy siódmej w dniu 23 czerwca 1956 r.

Podpis nieczytelny

Rok szkolny 1956/57

3 września 1956 roku rozpoczęto nowy rok szkolny. Stan uczniów 556 - razem z Borowym Polem - 4 klasy I, 3 klasy II, 3 klasy III, 3 klasy IV, 2 klasy V, 1 klasa VI  i 1 klasa VII - razem 17 klas . Nauka odbywała się na dwie zmiany. W szkole był etat harcerski, który miała obywatelka Juda Teodozja - zaś do świetlicy szkolnej przydzielono kierowniczkę świetlicy ob. Wołoszczuk Helenę. Na Borowym Polu były cztery klasy od I do IV - tam pracowały: kol. Rajczyk Wanda, Pałasz Leokadia i kol. Bilnik Tatiana. Od nowego roku 1957 wprowadzono religię do szkoły - jako przedmiot obowiązkowy. 6. IX. odbył się uroczysty apel z okazji odbudowy Warszawy. Uroczyste zakończenie konkursu czytelniczego i rozdanie nagród ufundowanych przez K. Rodzicielski odbyło się 12 marca 1957r. Szkoła urządziła w roku szkolnym wycieczki do Warszawy, do Gdyni i Gdańska  - na morze - do Krakowa, Ojcowa i Katowic. Szkołę wizytował kier. W. Ośw. ob. Wałek Franciszek.

W bież. roku szkolnym zniesione zostały egzaminy końcowe w klasie VII. W końcu roku szkolnego stan uczniów  wynosił 562 - ukończyło szkołę 30 uczniów - przeszło do wyższych klas 479, do egz. poprawkowych wyznaczono 9 - pozostało na rok drugi 44 - w tym 7 nieklasyfikowanych.

Podpis nieczytelny

Rok szkolny 1957/58

Rok szkolny rozpoczęto 3 września 1957 r.

Na początku roku szkolnego wpisanych było do szkoły 510 uczniów. Wciągu roku szkolnego przybyło 11 uczniów -  ubyło 14.

Młodzież uczyła się w 14 klasach : 3-I, 2-II, 2-III, 2-IV, 2-V, 2-VI, VII-1 - nauczycieli z kier. szkoły było 13, 1 sek.- księgowa - 2 sprzątaczki, 1 woźny, 1 kucharka, 1 bibliotekarka.

Kierowniczką świetlicy była ob. Wołoszczuk H.

W kwietniu wygłoszono pogadanki w klasach w związku z wizytą Klimenta Woroszyłowa w Polsce i na Śląsku.

W końcu roku szkolnego było dzieci ogółem 507 - promowanych 466 - pozostawiono w tej samej klasie 41 - w tym nieklas. 5. Ukończyło szkołę 34 dzieci - 12 chłopców i 22 dziewczynek - Prawie wszystkie dzieci uczęszczają do szkół średnich.

Podpis nieczytelny

Rok szkolny 1958/59

Rok szkolny rozpoczęto 1 września. Na początku roku szkolnego zapisanych było do szkoły 536 uczniów. W ciągu  roku szkolnego przybyło 18 uczniów a ubyło 18 + 3 uczniów. Młodzież uczyła się w 14 klasach 2-I, 3-II, 2-III, 2-IV, 2-V, 2-VI, 2-VII. Nauczycieli razem z Kier. szkoły było 14 osób, jedna bibliotekarka, jedna księgowa - sekretarz, 1 woźny, 2 sprzątaczki, jedna kucharka i 1 kierownik świetlicy Ob. Wołoszczuk H. Pomimo ciężkich warunków lokalnych przy bardzo wydatnej pracy nauczycieli tut. szkoły, program nauczania był systematycznie realizowany. W związku ze zbliżającym się Tysiącleciem Państwa Polskiego, młodzież tut. szkoły przy wydatnej pomocy Komitetu Rodzicielskiego  a szczególnie Ob. Adamskiego przew. Kom Rodz. przy tut. szkole zorganizowała przedstawienie z którego na Budowę Szkół „Tysiąc szkół na 100-lecie” wpłaciła 1200.- zł. Na koniec roku było w szkole 533 uczniów. 41 uczniów opuściło w tym roku mury naszej szkoły. 457 uczniów przeszło do następnych klas, a 35 uczniów pozostało w klasach na rok następny. Kier. Szkoły jest w dalszym ciągu Ob. Jan Szemla.

Podpis nieczytelny

Rok szkolny 1959/60

Rok szkolny rozpoczęto 1 września. Na początku roku szkolnego zapisanych było do szkoły ….. uczniów. W ciągu roku szkolnego przybyło … a ubyło … uczniów. Młodzież uczyła się w 14 klasach 2 - I, 2 - II, 2 - III, 2 - IV, 2 - V, 2 - VI, 2 - VII. Nauczycieli razem z Kier. szkoły było 14 osób, jedna bibliotekarka, jedna księgowa- sekretarka, 1 woźny, 2 sprzątaczki, jedna kucharka i 1 kierownik świetlicy Ob. Wołoszczuk H. Pomimo ciężkich warunków lokalnych przy bardzo wydatnej pracy nauczycieli tutejszej szkoły, program nauczania był systematycznie realizowany. W związku z zbliżającymi się Tysiącleciem Państwa Polskiego młodzież tut. Szkoły wpłaciła na budowę szkół 1000-lecia 2188.78 gr. Na koniec roku w szkole było … uczniów. … uczniów opuściło mury naszej szkoły. … uczniów przeszło do następnych klas,  …. uczniów pozostało w klasach na rok następny. Kier. wspólnie z Kom. Rodzicielskim i  Opiekuńczym zorganizował bardzo uroczyste zakończenie roku szkolnego.

Kier. tut. szkoły jest nadal Ob. Szemla Jan.

Podpis nieczytelny

Rok szkolny 1960/61

Rok szkolny rozpoczęto 1 września. Na początku roku szkolnego zapisanych było do szkoły ….. uczniów w ciągu tego roku szkolnego przybyło…. Młodzież uczyła się w 14 klasach 2 - I, 2 - II, 2 - III, 2 -I V, 2 - V, 2 - VI, 2 - VII. Nauczycieli razem z Kierownikiem szkoły było 15, jedna bibliotekarka, jedna sekret - księgowa, Kier. świetlicy, jeden woźny, jedna sprzątaczka i jedna kucharka. Pomimo bardzo ciężkich warunków lokalowych praca w szkole przy bardzo wydatnym wkładzie nauczycieli szła dobrze. Dzieci uczyła się na dwie zmiany. Materiał przeznaczony na w/w rok szkolny został wyczerpany. Poziom nauczania dobry. W tym roku szkolnym sprowadziliśmy bardzo dużo sprzętu do nowobudującej się naszej szkoły, Szkoły Pomnika Tysiąclecia przy ul. Wolności. Szkołę ukończyło w tym roku … uczniów a … pozostało na rok następny. Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla absolwentów przygotował Kom. Rodzicielski. Kier. szkoły jest Ob. Szemla Jan.

Podpis nieczytelny

Rok szkolny 1961/62

Rok szkolny rozpoczęto 1 września. Na początku roku szkolnego zapisanych do szkoły było 558 uczniów. W ciągu roku szkolnego 5 uczniów przybyło, a 20 uczniów ubyło. Razem na koniec roku było 543 uczniów. Młodzież uczyła się w 14 klasach 2 - I, 2 - II, 2 - III, 2 – IV, 2 – V, 2 – VI, 2 – VII. Dzieci w szkole uczyły się na dwie zmiany, ponieważ szkoła posiada tylko 8 izb lekcyjnych. Warunki do pracy są ciężkie, mimo to nauczyciele wraz z p. kierownikiem i całą służbą szkolną pracowali z całym poświęceniem nad wychowaniem młodzieży, która dość często sprawiała dużo kłopotu i zmartwień swym wychowawcom. Cały miniony rok szkolny minął pod napięciem gorączkowych prac przygotowawczych do otwarcia nowej szkoły. Młodzież wraz z wychowawcami przygotowała program artystyczny na dzień otwarcia nowej szkoły, oczekując na nie z utęsknieniem. Obecnie t.j. w czerwcu 62r. prace wykończeniowe w nowej szkole przy ul. Wolności są już na ukończeniu. Oddanie budynku ma w/g przewidywań nastąpić 1 sierpnia 62, a jego otwarcie 1 września 62r. W czasie wakacji obecnych czeka nas jeszcze dużo pracy w związku z przeprowadzką do nowego budynku, który znajduje się około 800-900m od naszej szkoły.

W minionym roku szkolnym klasę siódmą ukończyło 79 uczniów. Pozostało w klasie siódmej 1 uczeń. Ogółem pozostaje na rok następny 17 uczniów, a 546 zostało promowanych (łącznie z klasą siódmą). Nauczycieli uczyło w tym roku 15, oraz 1 bibliotekarka i 1 kierownik Ob. Szemla Jan.

Podpis nieczytelny

Rok szkolny 1962/63

Rok szkolny rozpoczęto dnia 1 września 62r. W starym budynku szkolnym przy ul. Szkolnej 17. Dnia 15 września 1962r. została oddana do użytku nowo-wybudowana szkoła pomnik 1000-lecia przy ul. Wolności 22. Uroczyste otwarcie Nowo-wybudowanej szkoły nastąpiło dnia 15 września 1962r. W chwili otwarcia szkoły Nowej I – sekretarzem Kom. Pow. P.Z.P.R. był Tow. Spałek, przewodniczącym P. M. R. N. w Zawierciu Ob. Drożdż K. , P. P. R. N. Ob. Karoń St., Inspektorem Szkolnym Ob. Dusza H., P. W. R. N. Ob. Nieszporek, I Sekretarzem kom. Woj. P.Z.P.R. Tow. E. Gierek, Kuratorem Okręgu Szkolnego Katowickiego Ob. W. Świątek.

Kierownikiem tut. Szkoły był ob. Szemla J a Jego zastępcą Ob. Hilgertner Zygmunt.

Nauka rozpoczęła się w 15 oddziałach 3 - I, 2 - II, 2 - III, 2 – IV, 2 – V, 2 – VI, 2 – VII. Od dnia 15 listopada 62r. Przybyły 2 oddziały klas przerośniętych 1 – V i 1 – VI, oraz 1 nauczycielka przeniesiona ze szkoły nr 9 Ob. Burzyńska Anna. Rok szkolny zakończyła młodzież ogólnie w 18 oddziałach, dnia 29 czerwca 1963r.

W szkole pracowało 24 nauczycieli, 1 sek. księgowa, 1 woźny, 1 palacz, 6 sprzątaczek, 2 kucharki, 1 intendentka, 1 kier. świetlicy Ob Młyńska Irena, 1 wychowawczyni. Kierownik szkoły w dalszym ciągu Ob. Jan Szemla.

Podpis nieczytelny

Rok szkolny 63/64

Rok szkolny rozpoczęto dnia1 września 63r. w nowym budynku szkolnym o 15 izbach lekcyjnych. Mamy piękną szkołę z basenem krytym; Salą gimnastyczną nowocześnie urządzoną i wyposażoną w niezbędne pomoce do ćwiczeń. Nowa szkoła posiada pracownię fizyczno-chemiczną, pracownię biologiczną, pracownię zajęć praktycznych dziewcząt – wyposażoną w maszyny do szycia, żelazka, nożyczki, chłopców – wyposażona w warsztaty szkolne oraz nowoczesne maszyny jak strugnice, szafy narzędziowe kompletne i inne. Posiadamy oddzielny gabinet pomocy naukowych, świetlicę w której mamy telewizor, radio, pianino, mnóstwo gier i zabaw. Do świetlicy uczęszcza 100 dzieci. Szkoła posiada gabinet dentystyczny z urządzeniem kompletnym. Wydział Zdrowia P. M. R. N. w Zawierciu zatrudnia nam stałego dentystę wraz z pomocą. Jest również gabinet lekarski i dochodząca 2 razy w tygodniu lekarka z higienistką. Obok szkoły znajdują się boiska do gier i ogródek szkolny. W tym roku został zagospodarowany. Posadzono kilka drzewek owocowych, żywopłot i różnorodne jarzyny, warzywa, kwiaty. Pan Kierownik szkoły, Grono Nauczycielskie jak również pozostali pracownicy cieszą się z tego pięknego daru jaki dała nam nasza Ojczyzna – Polska Ludowa. Rok szkolny został zakończony dnia 25 czerwca 64 r., natomiast klasy siódme zakończyły rok szkolny 20 czerwca 64 r.  Absolwentów klas siódmych razem 79. Ogółem uczniów było w tym roku 75. Nauczycieli uczących 24, sprzątaczek 6, 1 woźny, 1 palacz, 1 sekretarka . W świetlicy pracowała kierowniczka i wychowawczyni, 1 intendentka, 1 kucharka i 1 pomoc.  Podczas wakacji roku 64 przeżywaliśmy żałobę w Państwie Polskim. Dnia 7 sierpnia 64 r. o godz. 15.05. zmarł Przewodniczący Rady Państwa P.R.L. Tow. Aleksander Zawadzki. W wielkim smutku i żałobie żegnał cały naród w dniu 11 VIII 64 r. zasłużonego działacza naszej Partii. W dniu 12 VIII 64 r. Na Sesji Nadzwyczajnej Sejmu P. R.L. został wybrany Przewodniczący Rady Państwa. Został nim Tow. Edward Ochab. Kierownikiem w dalszym ciągu jest p. Kier. Szemla Jan a zastępcą kierownika p. Hilgertner Zygmunt.

Podpis nieczytelny

 

Rok szkolny 64\65.

W wakacje roku 64 dostaliśmy wiadomość, i w tut. Szkole od 1 października ma być zorganizowana Szkoła Przysposobienia Rolniczego – 2 letnia. Zbieramy podania od młodzieży. Szkoła Przysposobienia Rolniczego została otwarta dnia 1 września 64 r. Kierownikiem tej szkoły został Ob. Hilgertner Zygmunt. Kierownikiem Szkoły Podstawowej jest w dalszym ciągu Ob. Jan Szemla. Rok szkolny w szkole podstawowej rozpoczął się dnia 1 września 64 r.10.12.1964r.

Dnia 10 grudnia 1964 r. zmarł pan kierownik Szemla Jan.

 

 

 Link   
Szablony stron