REGULAMIN WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW
Finansowanych przez MEN
w Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Zawierciu


  Podstawa Prawna:
  Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2014r. poz. 811.


    Regulamin jest integralną częścią Regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

 1. Podręczniki wypożyczane są uczniom na okres ich wykorzystania (tj. na okres roku szkolnego).
 2. Dla podręcznika ustala się status wyjściowy – pierwszy rok użytkowania jako „nowy”, status w kolejnych latach jako „dobry” lub „wystarczający”, co oznacza, że podręcznik jest w stanie dobrym lub względnie dobrym, nie powodującym trudności w uczeniu się.
 3. Po okresie wykorzystania podręcznika uczeń zobowiązany jest do jego zwrotu do biblioteki szkolnej, co jest jednocześnie warunkiem otrzymania kolejnej części podręcznika.
 4. Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki, nauczyciele bibliotekarze dokonują oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia. Przy wykonywaniu tych czynności współpracują z wychowawcą klasy.
 5. Udostępniane książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Wypożyczający powinien w momencie wypożyczania zwrócić uwagę na ich stan, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić wychowawcy i bibliotekarzowi.
 6. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność materialną w przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników.
 7. Podręczniki należy szanować jako dobro wspólne. W szczególności nie wolno w podręczniku pisać, zaznaczać, podkreślać, kolorować itp.
 8. W ćwiczeniach uczeń wypełnia pisemne polecenia.
 9. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, z przyczyn losowych, rezygnuje z edukacji w G1, zobowiązany jest zwrócić podręczniki i ćwiczenia.
 10. Wypożyczający i jego opiekun prawny podpisują u wychowawcy zapoznanie się z regulaminem, które jest zobowiązaniem do stosowania zasad niniejszego Regulaminu.