LOGICZNA BIBLIOTEKAZapraszamy do udziału w kontynuacji Logicznej Biblioteki

Biblioteka Logiczna BIS

Poprzednie zadania tak się spodobały, że w tym roku szkolnym
biblioteka ruszyła z kolejnymi zmaganiami logicznymi.
Tym razem zadania przygotowywane są raz w miesiącu.


GRY LOGICZNE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

Celem prowadzonych przez bibliotekę gier jest przyjemne i kreatywne spędzanie wolnego czasu.

1. Zainteresowani, biorący udział w zabawie, wykonują zadania w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.

2. Przed przystąpieniem do zawodów, w których nagrodą będzie uzyskanie immunitetu, chętni po zapoznaniu się z regulaminem, wpisują się na listę u nauczyciela bibliotekarza.

3. Za każde prawidłowo wykonane zadanie można uzyskać 10 pkt.

4. Zadania prezentowane będą co miesiąc na stronie biblioteki i gazetce ściennej w bibliotece.

5. Prawidłowy wynik gry należy przedstawić prowadzącym w celu ocenienia go i przyznania punktów.

6. Każde zadanie wykonane przez uczestnika jest oceniane tylko raz.

7. Prowadzący dokonuje zapisu zdobytych punktów przy asyście uczestnika.

8. W ostatnim dniu miesiąca prowadzący zlicza punkty zdobyte przez uczestników.

9. Uczestnik, który uzyskał największą ilość punktów otrzymuje immunitet (za wyjątkiem czerwca).

10. Dodatkowa nagroda rzeczowa dla uczestnika, który zdobył najwięcej punktów w ciągu 10 miesięcy, będzie wręczona na zakończenie roku szkolnego.

11. Uczestnicy mogą zgłaszać prowadzącym propozycje gier logicznych dostępnych w Internecie.

Życzę udanej zabawy, zdrowej rywalizacji i dużo satysfakcji.

L. Kuszak

Regulamin wykorzystywania Immunitetów, będących nagrodami

w konkursach szkolnych Szkoły Podstawowej numer 1 w Zawierciu1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Immunitetu Szkolnego.
2. Immunitet daje uczniowi prawo do nietykalności w wybranym wcześniej dniu nauki szkolnej.
3. Immunitet otrzymują zwycięzcy wybranych konkursów szkolnych.
4. Zwycięzcami wybranego konkursu mogą być trzy osoby, których prace jury uzna za najlepsze.
5. Zasady wykorzystania Immunitetów.
a) Immunitet ważny jest w bieżącym roku szkolnym.
b) Funkcjonuje, jako nagroda w wybranym konkursie i wydawany jest zwycięzcom tego konkursu.
c) Jedna karta upoważnia do wybrania przez ucznia dowolnego dnia, w którym zostanie on zwolniony z odpowiedzi, pisania kartkówek i sprawdzianów (wyjątek stanowi sytuacja, w której uczeń sam zdecyduje się odpowiadać lub pisać sprawdzian).
d) Uczeń wybiera dzień wolny od odpowiedzi i sprawdzianów w dniu otrzymania Immunitetu, w obecności wychowawcy klasy.
e) Uczeń podaje wychowawcy wybraną datę.
f) Uczeń jest zobowiązany pamiętać, w których dniach ma prawo do nietykalności i zgłosić się do wychowawcy klasy danego dnia rano, w celu odnotowania tej informacji w dzienniku.
g) W razie nieobecności wychowawcy klasy w danym dniu, Immunitet może potwierdzić dyrektor szkoły.

Gimnazjum nr 1 w Zawierciu