Start
Wydarzenia
logo 42-400 Zawiercie, ul. 11 Listopada 22, tel. 3267-225-62, mail: sp1zawiercie@zawiercie.eu
Gimnazjum nr 1 im. T. Kościuszki w Zawierciu

Nasi stypendyści


Nasza szkoła od roku szkolnego 2008/2009 bierze czynny udział w programie stypendialnym „Śląskie. Inwestujemy w Talenty”, który jest kontynuacją programu: " Nauka drogą do sukcesu na Śląsku".

W obecnym roku szkolnym stypendium otrzymał 11 uczniów naszej szkoły: Marcel Kowalik, Julia Zielińska, Sandra Tkacz, Dominika Walczak, Agnieszka Leśniak, Natalia Szymczyk, Wiktoria Szczepanik, Adrian Reszka, Justyna Morel, Magda Cieplak, Jakub Gębarski. Uczniowie ci spełnili kryteria dotyczące wysokiego wyniku egzaminu zewnętrznego oraz wysokiej średniej ocen.

1 (63 kB)

Śląskie - Inwestujemy w talenty – III edycja jest projektem Samorządu Województwa Śląskiego realizowanym przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży - program stypendialny. Celem projektu jest wsparcie młodzieży uzdolnionej w zakresie języków obcych, przedmiotów matematycznych, informatycznych lub przyrodniczych poprzez stypendia naukowe dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Opiekę dydaktyczną nad stypendystami sprawują: Ewelina Goc, Jolanta Pacia, Michał Zbierański.

Uczniowie, którym zostało przyznane stypendium prowadzili pod opieką dydaktyczną nauczycieli zadania wyznaczone w planie rozwoju ucznia, które zostały stworzone na początku roku szkolnego dla każdego z nich. Rezultatami tych celów są między innymi udziały w wielu konkursach przedmiotowych, zdobycie tytułów finalistów i wyróżnień w tych konkursach. Innymi efektami jest powstanie wielu prezentacji multimedialnych, referatów czy słowników.

do góry^

Start
Wydarzenia